มรณกรรมของยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมา
มรณกรรมของยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมา

มาระโก (6:14-29)

14 ฝ่ายกษัตริย์เฮโรด ทรงทราบเรื่องของพระองค์ เพราะว่าพระนามของพระเยซูได้เลื่องลือไป บางคนพูดว่า "ยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เหตุฉะนั้นจึงทำการมหัศจรรย์ได้"

15 แต่ตนอื่นว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นๆ ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะ เหมือนคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะโบราณ

16 ฝ่ายเฮโรดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่า "คือยอห์นนั้นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสีย ท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตาย"

17 ด้วยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับยอห์นล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาฟีลิปน้องชายของตน ด้วยเฮโรดได้รับนางนั้นเป็นภรรยาของตน

18 เพราะยอห์นได้เคยทูลเฮโรดว่า "ท่านไม่มีสิทธิ์รับภรรยาของน้องมาเป็นภรรยาของตน"

19 นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนาจะฆ่าเสีย แต่ฆ่าไม่ได้

20 เพราะเฮโรดยำเกรงยอห์น ด้วยรู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรม และบริสุทธิ์ เฮโรดจึงได้ป้องกันไว้ เมื่อเฮโรดได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ให้ฉงนสนเท่ห์นัก แต่ก็ยังยินดีอยากฟัง

21 ครั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสดี คือเป็นวันฉลองวันเกิดของเฮโรด เฮโรดได้จัดการเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และคนสำคัญๆ ทั้งปวงในแคว้นกาลิลี

22 เมื่อบุตรีของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำทำให้กษัตริย์เฮโรด และแขกทั้งปวงชอบใจ กษัตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวนั้นว่า "เธอจะขอสิ่งใดก็จะให้สิ่งนั้น"

23 และกษัตริย์จึงทรงปฏิญาณตัวไว้ว่า "เธอจะขอสิ่งใดๆ เราจะให้สิ่งนั้นจนถึงกึ่งราชสมบัติ"

24 หญิงสาวนั้นจึงออกไปถามมารดาว่า "ฉันจะขอสิ่งใดดี" มารดาจึงตอบว่า "จงขอศรีษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเถิด"

25 ในทันใดนั้น หญิงสาวก็รีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ ทูลว่า "หม่อนฉันขอศรีษะยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมา ใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เพคะ"

26 กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์นัก แต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกก็ขัดไม่ได้

27 ในขณะนั้นกษัตริย์จึงรับสั่งเพชฌฆาตให้ไปตัดศรีษะยอห์นมา เพชฌฆาตก็ไปตัดศรีษะยอห์นในคุก

28 ใส่ถาดมาให้แก่หญิงสาวนั้น หญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตน

29 เมื่อศิษย์ของยอห์นรู้เหตุแล้ว ก็พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์

ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าอวยพร เอเมน

#พระเจ้า #พระเยซูคริสต์ #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียน #คัมภีร์ไบเบิ้ล #พระคริสตธรรมคัมภีร์ #คำสอนของพระเยซู #ผู้รับใช้ที่ทรงเลือก #ไปสวรรค์เป็นเรื่องง่าย #จิตวิญญาณแห่งความรัก #อาณาจักรคริสเตียน
SHARE
Written in this book
คัมภีร์ไบเบิ้ล โดยมาระโก
ส่งเสริมการแพร่พระกิตติคุณของพระคริสต์ไปถึงมวลชน เพื่อในที่สุดคนทั้งปวงจะได้รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้า และรับพระองค์ไว้เป็นพระผู้ช่วยของตน โดยอาศัยความช่วยเหลือของบรรดาสหายที่เป็นคริสเตียน ร่วมกันแชร์เผยแพร่พระคริสตธรรมคัมภีร์ของพระเจ้า ที่จะประกาศออกไปนี้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ มีเรื่องพระประสงค์ของพระเจ้า สภาวะของมนุษย์ ทางแห่งความรอด เคราะห์กรรมของคนบาป และความผาสุขของผู้ที่เชื่อถือ หลักธรรมก็บริสุทธิ์ผุดผ่อง คำสอนก็ผูกพัน ประวัติศาสตร์ก็เป็นความจริง ข้อตกลงไม่มีเปลี่ยนแปลง จงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์จะได้เป็นคนฉลาด จงเชื่อถือเพื่อจะได้ความรอด จงประพฤติตามเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่อง มีแสงสว่างที่จะนำทุกท่าน มีอาหารเพื่อค้ำชูทุกท่าน และมีคำเล้าโลมเพื่อให้ทุกท่านชื่นใจ พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นแผนที่ของผู้เดินทาง เป็นไม้เท้าของผู้แสวงบุญ เป็นเข็มทิศของผู้นำร่องทาง เป็นดาบของทหาร เป็นแผนผังของคริสเตียน เมืองบรมสุขกลับสู่สภาพเดิม เมืองสวรรค์เปิดกว้าง และปิดประตูนรก พระคริสต์เป็นหัวใจสำคัญ ท้องเรื่องก็เป็นของดีแก่ทุกคน สุดท้ายนำไปสู่พระสิริของพระเจ้า ควรจดจำไว้ให้เต็มสมอง ให้ครองจิตครองใจ ให้นำเท้า พระคริสตธรรมคำภีร์ที่จะแพร่ต่อจากนี้ จงอ่านอย่างช้าๆ อ่านบ่อยๆ อ่านด้วยใจอธิษฐาน พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นขุมทรัพย์ เป็นแดนสุขารมย์ เป็นย่านน้ำแห่งความพอใจประทานให้ชีวิตของทุกท่าน จะกางออกอีกในวันพิพากษาลงโทษ และจะให้คนจดจำไว้เป็นนิตย์ มีเรื่องความรับผิดชอบอันสูงส่ง จะให้รางวัลแก่ผู้ที่ขยันทำงาน คนใดดูหมิ่นเรื่องราวนี้ก็จะถูกปรับโทษ ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าอวยพร เอเมน #พระเจ้า #พระเยซูคริสต์ #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียน #คัมภีร์ไบเบิ้ล #พระคริสตธรรมคัมภีร์ #คำสอนของพระเยซู #ผู้รับใช้ที่ทรงเลือก #ไปสวรรค์เป็นเรื่องง่าย #จิตวิญญาณแห่งความรัก #อาณาจักรคริสเตียน FB Fanpage : จิตวิญญาณแห่งความรัก FB Group : อาณาจักรคริสเตียน IG : christianmission Youtube : Christian Mission One
Writer
Christian
prophet
JESUS

Comments