ทีม VS กลุ่ม โดย The Discipline of Teams
วันนี้ผมจะมาพูดถึง บทความที่มีชื่อว่า 
The Discipline of Teams by Jon R. Katzenbach and Douglas K. Smithเนื้อหาข้างในของหนังสือนั้นเป็นการพูดถึงความแตกต่างของคำว่า
กลุ่มคน(Working Group) กับทีม(Team) โดยศึกษาผ่านงานวิจัยของพวกเขา 
ผ่านการสังเกต พูดคุยกับกลุ่มทำงานต่างๆ มากถึง 50 กลุ่มทำงานใน 30 บริษัท 
โดยพวกเขาต้องการค้นพบความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำงานในระดับต่างๆ ของทีม ทำยังไงที่ไหนเพื่อให้ทีมทำงานออกมาได้ดีที่สุด 
Not All Group Are Team
แล้วเราจะรู้ได้ไงหละว่า นี่คือทีมหรือนี่คือกลุ่ม
โดยบทความของ The Discipline of Teams ได้บอกถึงความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม(Working Group) กับ ทีม(Team) ไว้ว่า

Working group 
• Strong, clearly focused leader
• Individual accountability
• The group’s purpose is the same as the broader organizational mission
• Individual work products
• Runs efficient meetings
• Measures its effectiveness indirectly by its influence on others 
(such as financial performance of the business)
• Discusses, decides, and delegates

Team
• Shared leadership roles
• Individual and mutual accountability
• Specific team purpose that the team itself delivers
• Collective work products
• Encourages open-ended discussion and active problem-solving meetings
• Measures performance directly by assessing collective work products
• Discusses, decides, and does real work together

จากข้อมูลข้างต้นเราสรุปได้ว่า
1. ภายในกลุ่มทำงานจะมีหัวหน้าเป็นหลักอย่างชัดเจน แต่สำหรับทีมนั้นทุกๆคนสามารถเป็นหัวหน้าได้เสมอแล้วแต่บทบาท
2. ความรับผิดชอบภายในกลุ่มทำงานจะเป็นส่วนตัวของใครของมัน แต่ถ้าเป็นสำหรับทีมคือมีการรับผิดชอบร่วมกัน
3. กลุ่มทำงานจะมีเป้าหมายขององค์กร แต่ทีมจะมีเป้าหมายร่วมกันภายในทีม
4. กลุ่มทำงานจะทำงานตามของตัวเอง แต่ทีมจะทำงานร่วมกัน 
5. เรื่องของการแก้ปัญหากลุ่มทำงานจะมีการประชุมพูดคุยกันเป็นอย่างทางการ แต่ทีมจะมีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันแก้ไขปัญหา
6. กลุ่มทำงานจะมีการวัดผลโดยดูจากผลงานทั้งหมด แต่ทีมจะวัดผลโดยดูงานจากทีละส่วนแล้วค่อยไปดูภาพรวมทั้งหมด 
7. กลุ่มทำงานจะต้องมีคนรับผิดชอบในส่วนของการตัดสินใจ แต่ ทีมจะทำการพูดคุยหรือตัดสินใจร่วมกัน

ถึงตอนนี้หวังว่าผู้อ่านทุกๆท่านคงจะพอแยกความแตกต่างของทีมกับกลุ่ม ได้ไม่มากก็น้อยกันแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นเรื่อง วินัยที่สำคัญของทีมที่จะมาช่วยให้ทีมเป็นทีมมากยิ่งกว่าเดิม

วินัยที่สำคัญของทีม 5 ประการ
1. การมีเป้าหมายร่วมกัน โดยเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่มีความหมายสำหรับทีม
2. การมีเป้าหมายที่ท้าทาย หการมีเป้าหมายที่ท้าทายทำให้ทีมของเรามีแรงบันดาลใจ แรงจูงในในการทำงาน
3. การมีความหลากหลายในทักษะ ในเริ่มแรกทีมมีจำเป็นที่ต้องมีทักษะที่หลากหลาย แต่ทีมจะมีการพัฒนาทักษะต่างๆ เมื่อพวกเขาเจอเป้าหมายที่ท้าทาย
4. มีความมุ่งมั่น มุ่งมั่นที่จะทำอย่างไร งานจะเสร็จ ทีมงาน จะต้องเห็นด้วยกับใครจะทำอะไร
งานจะกำหนดเวลาอย่างไร ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
5. มีความรับผิดชอบร่วมกัน ทุกคนภายในทีมเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกัน จะไม่ทิ้งกันทุกๆคนสามารถไว้วางใจกันได้
เรื่องสุดท้ายของ The Discipline of Teams วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะของทีม เราจะทำยังไงให้ทีมของเรานั้นแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพอย่างถึงที่สุด
แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันสูตรวิธีการสำหรับการสร้างประสิทธิภาพของทีมเราสังเกตเห็นวิธีการหลายวิธีที่ใช้ร่วมกันโดยทีมที่ประสบความสำเร็จมากมายวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะของทีม
1. มีขอบเขตอย่างชัดเจน คือทีมจำเป็นต้องรู้รายละเอียดงานจริงๆ เช่นเมื่อเวลาที่มีงานเร่งด่วนเข้ามาทีมจำเป็นต้องรู้รายละเอียดว่า ทำไมต้องทำงานนี้ก่อน
2. การเลือกสมาชิกที่มีทั้งทักษะและศักยภาพ ไม่มีทีมที่ประสบความสำเร็จโดยปราศจากทักษะทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และประสิทธิภาพ 
3. เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการประชุมและการดำเนินการครั้งแรก การแสดงผลครั้งแรกมักจะหมายถึงการจัดการที่ดี เมื่อทีมที่มีศักยภาพรวมตัวกันเป็นครั้งแรก First Impression ในครั้งแรกจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทัศนคติของลูกทีมที่จะมีต่อทีม
4. กำหนดกฎเกณฑ์พฤติกรรมที่ชัดเจน ทีมที่มีประสิทธิภาพทั้งหมดจะมีการตั้งกฏหรือ
ข้อบังคับพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายและเป้าหมายการปฏิบัติงาน
5. กำหนดและยึดตามภารกิจที่เน้นประสิทธิภาพ ทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาไปยังเหตุการณ์ที่เน้นการปฏิบัติงานหลัก มีการติดตามเป้าหมายในทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว และสามารถวัดผลได้ทันที
6. มีสิ่งท้าทายอยู่อย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลใหม่ๆทำให้ทีมของเราเสริมสร้างความเข้าใจในความท้าทายด้านประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ทีมกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
7. ใช้เวลาร่วมกัน เมื่อทีมของเราทำให้ภายในของเราเกิดการสื่อสารมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพของทีมนั้นเพิ่มมากขึ้น
8.ใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นในทางบวก ใน ความคิดเห็นในทางบวกเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจในการทำงานของทีม ไม่มีทีมไหนที่จะทำงานอยู่แต่กับทางลบ ยิ่งมีแต่บั่นทอนกำลังใจของทีม

เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า ทีมคือกลุ่มคนจำนวนนึงที่มีความรับผิดชอบและเป้าหมายร่วมกัน โดยเป้าหมายของทีมนั้นต้องเจาะจง มีความชัดเจน ทำให้สามารถประมวลผล หรือ วัดผลได้ รวมถึงสมาชิกในทีมต้องมีทักษะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Soft Skill หรือ Hard Skill

สุดท้ายนี้ทีมจะไม่เป็นทีมได้เลยหากไม่มีความเชื่อใจกัน
ถ้าหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
SHARE
Writer
suGsuG
cameraman
I just want to tell the feeling.

Comments