ว่าด้วยเรื่อง "ที่ต้องเตือน ตั ว เ อ ง "
บางคน รักคนอื่น
จนไม่รักตัวเอง

บางคน รักตัวเอง
จนไม่รักคนอื่นแล้วเรา..
รักตัวเอง หรือ รักคนอื่น
มากกว่ากัน

ถ้าในวันนี้รักคนอื่นมากกว่า
มันถึงเวลาแล้วหรือยัง
ที่จะรักตัวเองบ้าง


../
เวลาของช่วงชีวิตแต่ละคน
ค่อยๆหมดลงตามวัน เวลา ที่เปลี่ยนแปลงไป

บางคนได้ทำอะไรหลายอย่างจนคุ้มค่า
ของช่วงชีวิตนั้น
แต่บางคน(แค่)ตั้งใจจะลงมือทำอะไรสักอย่าง
ก็ไม่ทำ เพราะ "เ ดี๋ ย ว ก่ อ น" คำเดียว

เราลืมคิดไปหรือเปล่าว่า..
"เ ว ล าไ ม่ เ ค ย ร อ เ ร า" ..นะ..//
เราไม่รู้หลอกว่า...
ใครดี หรือไม่ดีกับเราอย่างไร
จนกว่าเราจะได้สัมผัสกับคนๆนั้น

ด้วยตัวของเราเอง

แล้วเราจะรู้คำตอบ
จนหมดสิ้นทุกข้อสงสัย


เ มื่ อ ทุ ก อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ม า ก ขึ้ น. . .
อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะ


รัก : )SHARE
Written in this book
ว่าด้วยเรื่อง ...
ว่าด้วยเรื่อง ... มันเป็นความรู้สึกในขณะใดขณะหนึ่ง ของเราเอง เราเขียนขึ้นมาจากมุมมอง(ส่วนตัว) ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ในมุมมองของเรา เ ป็ น แ บ บ นี้ : )

Comments