สูญเสีย
“บางที บางบทสนทนาก็กลายเป็นความลับโดยที่ไม่มีใครเอ่ยปากขอ”

:“เ  ิ ์ ...    ึ เ      ู เ  ียใ       ั        ั้ ”

E“เ      ิ”

:“แ    ่อ   ้า   ่อ   า....ไ  ่  ี   ั     ั า”

E“เ   าโ      ิ   า     ่อ     ้า  ู”

:“แ  ้    ึ เ      ู เ  ีย       ี่   ึ    ั า  ๆ   ั้ ”

E“  ้ำแ  ้   ้ำเ  ่าใ     ่ว  เ     า  ั้ ๆ”

“แ   ้    ้อ ใ   ้เ    า  า  แ  ่ไ       ึ   ะ   ื    ั ไ  ้ ”

E“...”

E“ไม่รู้สิ...กูไม่เคยคิดจะลืมเลย อาจเป็นเพราะพึ่งผ่านมาไม่นานด้วยมั้ง”

:

“และบางเรื่องราวเราก็อยากระบายมันออกมาบนความว่างเปล่า”
SHARE
Writer
PJAW
Otherness
หรือ...

Comments