หนังสือเสียงระบบ Daisy
หนังสือเสียงระบบเดซี่คืออะไร?
หนังสือที่นำมาอ่านออกเสียง แล้วบันทึกเสียงที่อ่านนั้นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ทำการผลิต (Program Engineer) จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ DAISY จัดการกับเสียงที่อ่านนั้น ให้เข้าสู่ระบบการจัดข้อมูล DAISY ซึ่งจะบันทึกงานทั้งหมดด้วยการบีบอัดลงบนแผ่น CD ROM ซึ่งจะสามารถนำมาเปิดฟังได้ ด้วยเครื่องอ่านหนังสือเสียงระบบ DAISY หรืออ่านด้วยโปรแกรม DAISY และโปรแกรมอื่นที่ใช้อ่านแทนได้ ซึ่งจะต้อง Down Load โปรแกรมนั้นไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า DAISY เป็นคำย่อมาจากชื่อเต็มว่า Digital Audio-based Information System เป็นระบบที่คิดขึ้นและใช้ครั้งแรกในประเทศสวีเดน เมื่อปีพ.ศ. 2531จากนั้นได้เผยแพร่ และอนุญาตให้ใช้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ไปทั่วโลก นาย Hiroshi Kawamura ประธานฝ่ายงานบริการห้องสมุดคนตาบอดจากประเทศญี่ปุ่น ได้นำมาทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิราชสุดา เมื่อปี พ.ศ.2543 เพื่อทรงใช้ประโยชน์ในประเทศไทย

ใครบ้างจะได้ประโยชน์จากหนังสือระบบเดซี่?
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง คือคนตาบอด คนสายตาเลือนลาง คนที่มีสมองพิการ ศีรษะ คอ เกร็งหรือสั่นไม่อยู่นิ่ง เช่น Cerebral Palsy อ่านหนังสือไม่ได้ และคนพิการทางการอ่านหนังสือ (Dyslexia)ที่เห็นตัวอักษรหรือรูปประโยคแล้วอ่านไม่ได้ หนังสือระบบเดซี่นี้ จะช่วยให้เรียนรู้ได้จากการฟังเสียง นอกจากนี้ อาจใช้ประโยชน์ได้อีกในคนชรา คนที่ป่วยเรื้อรังต้องนอนหรือนั่งตลอดเวลาเช่นคนที่เป็นอัมพาตของร่างกาย แขน ขา ตลอดจนถึงคนที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือ แต่พร้อมที่จะฟังเสียงแทนการอ่าน ก็จะใช้หนังสือระบบเดซี่นี้ได้

การผลิตหนังสือระบบเดซี่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ประพันธ์ หรือผู้ทรงสิทธิ
หนังสือทุกเล่ม (หรือแถบบันทึกเสียงทุกม้วน) ที่มูลนิธิราชสุดาจะนำมาผลิตเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี่ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ประพันธ์ หรือผู้ทรงสิทธิในหนังสือเล่มนั้น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร หากเป็นหนังสือเก่าที่ผู้แต่งถึงแก่กรรมไปแล้วเกินกว่า 50 ปีและงานเขียนนั้นตกเป็นสมบัติของชาติตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว มูลนิธิฯ จะแจ้งขออนุมัติจากกรมศิลปากร เมื่อผลิตแล้วจะเก็บรักษาต้นฉบับโดยบันทึกลงบนแผ่น CD ROM ชนิดที่ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้ จะเก็บรักษาต้นฉบับไว้ ณ สำนักงานมูลนิธิราชสุดา โดยไม่มีการจำหน่ายเพื่อผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น เมื่อจะนำออกใช้ จะทำสำเนาให้แก่ห้องสมุดที่ต้องการ หรือคนพิการที่ร้องขอ ทั้งที่ขอเป็นกลุ่มหรือเป็นราย ๆ ไป

การใช้หนังสือเสียงระบบเดซี่?
หนังสือระบบเดซี่นี้ ผู้ใช้จะต้องมีเครื่องอ่านหนังสือระบบเดซี่ หรือมีโปรแกรมอ่านหนังสือระบบนี้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน หรือต้องมีเครื่องอ่านระบบอื่นที่ใช้แทนกันได้ จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด เครื่องเล่นแผ่น CD ทั่วไปที่ใช้ฟังเพลง จะใช้กับแผ่นเดซี่ไม่ได้ผลเต็มที่ ไม่สามารถเลือกบท หัวข้อ หรือตำแหน่งที่ต้องการจะฟังตามที่ต้องการ หรืออาจฟังไม่ได้เพราะหนังสือในแผ่นนั้น บันทึกไว้เป็นระบบบีบอัด (Compression)

ที่มา : http://ratchasuda.thai.net/dais.htm
SHARE

Comments

Papilion
4 months ago
...มันต่างจากเราเปิดเทป ซีดี ทีวี วิทยุ ฟัง ยังไงเหรอครับ?
Reply