Soft Power คืออะไร
จากบทความ Sketching as Soft Power มันมีบางอย่างที่ผมตะหงิดอยู่นิดๆ การวาดรูปนั้นเป็นกิจกรรมที่ ‘ซอฟท์’ ก็จริง แต่การวาดภาพจะเป็นปฏิบัติการเชิงอำนาจได้จริงๆ หรือ บางทีผมอาจด่วนสรุปเกินไปหน่อย ผมจึงไปค้นที่มาของคำว่า Soft Power ต่ออีกนิด

เพียงพิมพ์คำว่า Soft Power ในวิกิพีเดีย ผมพบชื่อ Joseph Nye ผู้เป็นเจ้าของแนวคิด Soft Power เขากล่าวว่า อำนาจมีอยู่สองประเภท คือ Soft Power (อำนาจอย่างอ่อน) และ Hard Power (อำนาจอย่างแข็ง) เมื่อพูดถึงอำนาจ เราหมายถึงการมีอิทธิพลเหนือ เพื่อควบคุม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นอย่างที่เราต้องการ

Hard Power ถ้าจะเรียกว่า “ไม้แข็ง” ก็ไม่ผิดนัก การช่มขู่ด้วยอาวุธ (หรือแสนยานุภาพในระดับมหัพภาค) การใช้เงิน (หรืออำนาจทางเศรษฐกิจ) อยู่ในข่ายที่เป็น Hard Power

ส่วน “ไม้อ่อน” อย่าง Soft Power นั้น คุณ Nye แจกแจงไว้ว่ามีสามประการคือ วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศ แนวคิดนี้ คุณ Nye เสนอไว้ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980

แม้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงช้ากว่า แต่การใช้ Soft Power นั้นเป็นอำนาจที่แนบเนียนลึกซึ้งกว่า อยู่ได้นานกว่า และมีแนวโน้มจะได้รับการยอมรับ ลองคิดดูว่า ค่านิยมทางการเมืองเช่น ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ปัจเจกชนนิยม ค่านิยมเหล่านี้ซึมลึกเพียงใดเมื่อมันอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน แต่ Nye ก็ออกตัวว่า Soft Power เป็นอำนาจที่ควบคุมผลลัพธ์ได้ยาก การใช้อำนาจอย่างอ่อนจะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของนโยบาย ทั้งยังต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลลัพธ์

ดังนั้นแล้ว คำว่า Soft Power จึงมีนัยทางการเมืองระดับมหัพภาค หรือในระดับโลกอยู่มาก การหยิบยืมคำว่า Soft Power ในเวอร์ชันของ Nye มาบอกว่า การสเก็ตช์คืออำนาจอย่างอ่อน จึงดูใช้ข้ามระดับการใช้งานอยู่สักหน่อย เมื่อพิจารณาแง่มุมทางประวัติศาสตร์ของคำ

อย่างไรก็ตาม หากเรามองว่า การสเก็ตช์ คือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ทำให้คนกลับมาเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้น ทำให้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่สาธารณะดีขึ้น ทำให้คนสังเกตความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองของตัวเอง หรือทำให้วัฒนธรรมการชื่นชมความงามแผ่ขยายมากขึ้น

ดังนั้นแล้ว ก็ใช่เลยครับ การสเก็ตช์คือปฏิบัติการของ Soft Power จริงๆ
SHARE
Written in this book
Stories of sketching
การสเก็ตช์และไอเดียที่เกี่ยวกับ
Writer
Ekkapop
Freelancer
A writer who write his writing.

Comments