How Agile Impact HR
เมื่อโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้ มีส่วนสำคัญในการผลิกโฉมและส่งผลกับภาคธุรกิจแทบทั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการปฏิวัติโมเดลทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบใหม่ การเข้าใจแนวคิดการทำงานที่มี “ความคล่องตัวสูง” หรือที่เรามักเรียกกันว่า “Agile” นั้น จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ โดย 84% ขององค์กรในปัจจุบันมองว่า Agile เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องทำ จึงเป็นที่มาว่าในปี 2019 นี้ Aon ได้เพิ่มหมวด Agility เป็นหนึ่งในเกณฑ์การเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น (Best Employer) อีกทั้งเป็นธีมงานหลักในงานประกาศรางวัลปีนี้จุดประสงค์หลักของการทำงานภายใต้แนวคิด Agile คือ การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า , หาผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างนวัตกรรม ผ่านหลักการ Agile manifesto ที่เริ่มต้นในโลกของซอร์ฟแวร์ที่เน้นการทำงานด้วยทีมขนาดเล็ก ประกอบด้วยคนประมาณ 7-10 คนต่อทีม รวมทั้งทำงานแบบข้ามสายงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและหลีกเลี่ยงการบริหารแบบบนลงล่าง (Top-Down management) หรือการทำงานแบบไซโล (Silo)ทั้งนี้วิธีการทำงานแบบ Agile ขึ้นอยู่กับบริบทของบริษัท การทำงานรูปแบบดังกล่าวจึงมีหลายชื่อ เช่น Scrum, Kanban, Lean Startups, XP, Dev. Ops, Continuous Delivery หรือ Squad ดังที่ Aon ได้เคยเขียนกรณีศึกษาของบริษัท Spotify (อ่านย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/2SmYOdZ) ดังนั้น การออกแบบโครงสร้างองค์กรเพื่อตอบโจทย์ Agile จึงมีทางเลือกมากมาย แต่คำถามสำคัญคือ การทำงานแบบ Agile นี้จะเข้ามาส่งผลกับวิธีการดำเนินงานของฝ่าย HR ได้อย่างไร- 1. การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ -

เนื่องจากลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของการทำงานแบบ Agile คือ ความร่วมมือและการทำงานข้ามสายงาน ฝ่าย HR จึงมีบทบาทสำคัญในการดึงจุดแข็งเรื่อง “คน” ในแต่ละทีม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและรวดเร็ว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะของพนักงานผ่านการเป็น “ที่ปรึกษา” (Consultant) หรือ “กระบวนกร” (Facilitator) ให้กับคนในทีม ด้วยเหตุนี้ บทบาทของ HR จึงเปลี่ยนไป จากเดิมทำหน้าที่เป็น “ผู้สนับสนุน” กลายเป็น “หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์” มากขึ้น ดังนั้นคนฝ่าย HR จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำงานของคนฝ่ายต่างๆ เพื่อนำองค์กรในการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง- 2. การลองผิดลองถูก -

กระบวนการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกนับเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานแบบ Agile โดยฝ่าย HR สามารถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการดังกล่าวได้ผ่านการใช้กรอบแนวคิด “Design Thinking” โดยเริ่มต้นจากการ “เอาใจใส่” (Empathy) พนักงาน แล้ว “กำหนดปัญหา” (Define) ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร จากนั้น “ระดมความคิด” (Ideate) เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด ถัดไปก็มาสู่ขั้นตอนการ “สร้างต้นแบบ” (Prototype) หรือวางแผนวิธีการแก้ไขปัญหา แล้วสุดท้ายจึง “ทดสอบ” (Testing) ทางออกที่คิดว่าดีที่สุดภายในกลุ่มทดลองหรือภายในทีม- 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์ของพนักงาน -

เมื่อความต้องการของพนักงานเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงของสภาพแวดล้อมในการทำงาน และโครงสร้างองค์กร ฝ่าย HR จำเป็นต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายไอที เพื่อออกแบบระบบการทำงาน และสร้างเอกลักษณ์ที่ช่วยดึงดูดหรือรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร นอกจากนี้ People Analytic จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ HR เข้าใจนิสัย พฤติกรรม และความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน เพื่อใช้ประกอบการเสนอค่าตอบแทน แผนการเรียนรู้ และการจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่าย HR จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการรวบรวมและเลือกใช้ข้อมูลพนักงานที่มีอยู่ ซึ่งต้องอาศัยทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวผ่านกระบวนการทางสถิติ………………………………องค์กรที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยจะมีการเก็บข้อมูลจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Bestemployers.th@aon.com หรือโทร 02-305-4735สำหรับท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างแบบ Agile organization หรือ People Analytic สามารถติดต่อที่ปรึกษาของเอออน ได้ที่ 02-305-4700 หรือ infothailand@aonhewitt.com

SHARE
Writer
Reianthong
Writer
Relationship, Coming of age and urbanization

Comments