“In The Animals' Court”

กฎหนึ่งกฎไม่สามารถใช้กับทุกคนได้
กติกาหนึ่งกติกาก็ใช้กับทุกคนไม่ได้เช่นกัน

แล้วโลกนี้จะมีกฎไปทำไม
ในเมื่อกฎที่ถูกสร้างขึ้นใช้ตัดสินทุกคนไม่ได้

สังคมมันไม่เคยแฟร์กับเรา
และมันก็จะไม่แฟร์

เราต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด
ด้วยตัวของเราเอง

/ / /

เราได้อ่าน short story เรื่องนี้ของ Mark Twain ในคาบเรียน และนับว่าเป็นงานเขียนอีกเรื่องที่ต้องใช้สมองในการตีความจนเราแอบปวดหัว ถึงแม้ว่า In the Animals' Court จะไม่ใช่งานเขียนที่โด่งดังเท่า The Adventures of Tom Sawyer หรือ Huckleberry Finn แต่ก็เป็นงานเขียนชิ้นหนึ่งที่สะท้อนสังคมของอเมริกาในยุคสงครามกลางเมืองได้ดีทีเดียว 


PS II. นี่คือ story log อันแรกของเราเลย ขอโทษที่ภาษาอาจจะแปลกๆไปหน่อย จากนี้ไปเราจะพยายามเขียนเยอะๆและฝึกภาษาให้ดีขึ้น :-)


SHARE
Written in this book
the girl who love to read
Writer
whoismatty
student
I need some time to think.

Comments