การพยากรณ์เชิงคุณภาพ part3.1
เป็นวิธีที่ใช้ “เมื่อไม่มีข้อมูลในอดีต” มี 5 วิธี
1. วิธีรากหญ้า : สอบถามคนที่ใกล้ชิดกับปัญหา
2. วิธีวิจัยตลาด : ใช้ “แบบสอบถาม”/“การสัมภาษณ์”
                    วางแผนเป็นขั้นตอนออกแบบสอบถาม
                    เก็บข้อมูล วิเคราะห์
                •  ใช้กับการพยากรณ์ (ระยะสั้น,กลาง,ยาว)
                    ค่าใช้จ่ายสูง / พิถีพิถัน
3. วิธีอภิปรายร่วม : ระดมความคิดของคนเชี่ยวชาญ
                    มาอภิปราย สรุปปัญหา จากคนที่รับ
                    ผิดชอบทุกระดับ
                    ข้อจำกัด : พนงระดับรู้สึกไม่มั่นใจที่
                    จะออกความคิดเห็น
4. วิธีเดลฟาย : ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ “เฉพาะทางที่
                    มีความรู้เกี่ยวกับ P ใน org. แบบไม่
                    ระบุตัวตน”
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต : ใช้สถานการณ์/ข้อมูล
                    ของ P ที่ผ่านมาแล้วในการพยากรณ์ P
                    ที่คล้ายกัน
                   • ใช้ได้ดีกับ การวางแผนระยะ กลาง/ยาว 
                      
                      
SHARE
Writer
Joshbull
Writer
สรุปโน้ตไว้อ่านเอง

Comments