หนทางแห่งศรัทธา
ณ ปัจจุบัน ฉันกำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันหลากหลาย
ที่มีเป้าหมายหนึ่งเดียว คือนิพพาน
ความดับสิ้นซึ่งอุปาทานในตัวตน
จบการเวียนว่ายตายเกิด
สู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
ฉันใช้มรรควิถีมากมายเป็นพาหนะ

หลักใหญ่อยู่ที่ วิปัสสนา หรือ Insight Meditation
คือมองให้เห็นรูปนาม และความเกิดดับของมัน
"เรา" ไม่มีอยู่ มีแต่ "รูปนาม" หรือ ขันธ์ หรือเรียกรวมว่า "ธัมมะ"
ธัมมะ มีอยู่ โดยเกิดดับเป็นนิรันดร์ ไร้ตัวตน ไร้บุคคล มิได้เป็นของใคร
เมื่อยืนก็รู้ว่า เรา มิได้ยืน แต่เป็นธัมมะยืน
เมื่อนั่งก็รู้ว่านี่เป็นธัมมะนั่ง มิใช่เรานั่ง
นี้เรียกว่า สติปัฏฐาน
ระลึกเสมอในทุกขณะว่า ไม่มีเรา มีแต่ธัมมะ

ทางสายอื่นอันเติมเต็มชีวิตฉันนั้นก็หลากรส
หลายคราฉันภาวนาเนมบุตสึ
คือขานนามแห่งพระอมิตาภพุทธะ
บางครั้งก็ลองกระทำเทวโยคะของวัชรยาน
คือจินตภาพตนเอง (Visualize)​ เป็นเทวะหรือพุทธะ เพื่อดึงกาย วาจา ใจ สู่กระแสแห่งธรรม
และ ณ ปัจจุบัน
โดยส่วนใหญ่ฉันสวด นัม เมียวโฮ เร็งเง เคียว หรือนามู เมียวโฮ เร็งเง เคียว
ต่อองค์โงะฮนซน แห่งพุทธนิกายนิชิเร็น
โงะฮนซน คือสิ่งสักการะ
อันเป็นที่รวมแห่งพุทธะ ธัมมะ สังฆะ เทวะ
มีอักษรโศลกธรรม และพระนามแห่งพุทธเจ้า โพธิสัตว์ อริยสงฆ์ และเทพธรรมบาลมากมาย
แต่โงะฮนซนของฉันไม่เหมือนของต้นตำรับ
โงะฮนซนของฉัน คือที่รวมแห่งสรรพสิ่งและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล
ในสิ่งสักการะนี้อาจเต็มไปด้วย พุทธะ เทวะ พระเยซูคริสต์ นบี คุรุนานัก วิษณุ ศิวะ พรหมัน กามิ เต๋า หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตอันสูงส่งจากต่างมิติ
โงะฮนซนของฉัน คือโงะฮนซนอันเป็นสากล
โอบรับทุกความเชื่อไว้เป็นหนึ่ง
เพราะทุกทางล้วนมุ่งสู่พุทธะ ในหลากหลายนาม

ฉันภาวนาไดโมขุ
นัม เมียวโฮ เร็งเง เคียว ๆ ๆ ๆ ๆ
หลายพันจบ
โดยตระหนักรู้ว่า
ที่ภาวนาอยู่นี้มิใช่ "ฉัน"
หากแต่เป็นกองรูปกองนาม กองทุกข์
ที่กำลังภาวนา
และมุ่งหาความหลุดพ้น
ของมันเอง

วิสุทธิมรรรกล่าวว่า
นิพพานมีอยู่ แต่ไม่มีผู้เข้าถึง มรรคสู่นิพพานมีอยู่ แต่มิมีผู้ดำเนินไป
คือรูปนามเท่านั้นที่ดำเนินไป
กระบวนธรรมเท่านั้นที่กำลังปลดปล่อยตัวเอง
เพื่อลุนิพพาน
หาได้มี "คน" ผู้ปฏิบัติไม่...

นัม เมียวโฮ เร็งเง เคียว
สาธุ... 
SHARE
Writer
Belbaelboy
Devil
บทกวีหลากหลาย ร้อยร่ายโดยอสูรกาย

Comments