จริยธรรม กับวิชาชีพของตนเอง
จริยธรรมวิชาชีพ ไม่ได้มีการให้นิยามความหมายไว้โดยเฉพาะ
การที่จะศึกษาทำ ความเข้าใจจึงจำเป็นต้องศึกษาแยก
ระหว่างคำว่า จริยธรรม และคำว่า วิชาชีพ
ปัจจุบันในยุคสมัยที่ผู้คน มีความเป็นตนเองที่มากขึ้นจึงทำให้มีความเอาใจใส่ในผู้อื่นลดน้อยลง
มีความเห็นแก่ตนเองมากขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตาม ทำให้เกิดปัญหาจริยธรรมในตัวของบุคคล
ได้ลดลง และพยายามหาผลประโยชน์ให้ตนเองให้ได้มากที่สุด แม้จะต้องทำเรื่องที่ไม่ดีก็ตาม
ดังนั้นก็ที่จะเพิิ่มจริยธรรมนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของตนเอง และเข้าใจผู้อื่น
ในการประกอบอาชีพนั้น จริยธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ไม่ก้าวล้ำจนผู้อื่นเกิดความเสียหาไม่ว่าจะทางใดก็ตาม และผู้ที่จำเป็น
ที่จะต้องศึกษาจริยธรรมวิชาชีพ นั้นจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อให้อยู่ในขอบเขตของความเข้าใจในหน้าที่ของกัน และกันไม่กระทำในสิ่งที่จะเกิดความเสียหายขึ้่น
ในภายหลัง
SHARE

Comments