Some time..
บางช่วงเวลา
ที่เรารู้สึกเบื่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือเรื่องราวอะไรบางอย่างเราลองกลับมาทบทวนใจตัวเอง

ว่า . . .

ที่เราเบื่อ เพราะเรายังไม่ได้พยายาม
จะเรียนรู้ให้เต็มที่กับสิ่งนั้น
หรือเรื่องราวนั้น อยู่หรือป่าว

หรือ ..
ที่เราเบื่อเพราะสิ่งนั้น เรื่องราวนั้น
มันเกินความรู้สึก และภาระกำลัง

ของเรามากแล้วจริงๆ

อย่ารู้สึกเบื่อในสิ่งที่เรายังไม่ได้
พ ย า ย า ม ท ำ มั น เ ล ย : )เพราะ " คุ ณ ค่ า " 
จะอยู่ในผลของสิ่งนั้น
หรือเรื่องราวนั้นเสมอ ... 


ถ้าตั้งใจ ♡

SHARE
Written in this book
อยากเขียนให้อ่าน
เราชอบเขียน ชอบบรรยาย สิ่งที่เราได้พบ ได้เจอมา ในแต่ละวัน .. มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ปะปนกันไป การเขียน มันเป็นเหมือนการได้ระบาย สิ่งที่เก็บอยู่ในใจออกมา เราอาจเขียนไม่เก่งเหมือนนักเขียน แต่เราแค่ อ ย า ก เ ขี ย น ให้คุณได้อ่าน ก็เท่านั้น : ) #write #writing 🌼🍃☁☄ #ouridentity #alphabet #understanding #inspiration #head #Lovethis #disposition

Comments