อ่ อ น แ อ
อ ยู่ ค น เ ดี ย ว ก็ เ ข้ ม แ ข็ ง ไ ด้
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SHARE
Writer
beautifulRain
Aloner
ไม่มีใครเข้าใจเราเท่าเราเข้าใจ

Comments