แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค
รายละเอียดหนังสือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค
-สาระสำคัญเกี่ยวกับกรมควบคุมโรค 
-แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
-ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(120ข้อ) 
-ข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ 
-สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
-สรุปการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 — -1 ประเภทของข้อมูล 
 — -2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 — -3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 — -4 สถิติศาสตร์ 
 — -5 รายละเอียดของสถิติ บรรยาย สรุป 
 — -6 รายละเอียดของสถิติ สรุป อ้างอิง (Inferential Statistic) 
 — -7 การใช้สถิติในงานวิจัย 
-แนวข้อสอบ ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค 
-นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 — -1 นโยบาย 
 — -2 ค่านิยม 
 — -3 แนวทางการทํางาน 
-ภาพรวมยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 
-สรุป Thailand ๔.๐ ด้านสาธารณสุข 
 — -1 สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจากประเทศไทย ๔.๐ 
 — -2 ๑๐ อุตสาหกรรมการแห่งอนาคต 
 — -3 จาก ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สู่ ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 — -4 ห่วงโซ่การค่ามูลค่าในประเทศไทย ๔.๐ 
 — -5 เป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ
 — -6 ระบบนิเวศน์ในการขับเคลื่อนของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ 
 — -7 ความต้องการกำลังคนของการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ 
-การเขียนโครงการ
-แนวข้อสอบการบริหารงานสาธารณสุข (75 ข้อ) 
-แนวข้อสอบนโยบายสาธารณะ (50ข้อ) 
-แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
-แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี 
-แนวข้อสอบวิเคราะห์ 
-แนวข้อสอบ Microsoft Word
-แนวข้อสอบ Microsoft Excel
-แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
-เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์

รวม 238 หน้า
พิเศษ! แถมฟรี (จำนวนจำกัด)
1 เทคนิคอ่านหนังสือให้จำไม่ลืม (PDF)
2 เสียงเทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ (mp3)
 

รายละเอียดการจัดส่ง 
1. แบบไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ 380 บาท ได้รับไม่เกิน 20 นาที หลังแจ้งโอน
2. แบบเล่ม ส่งทาง Kerry Express 680 บาท ได้รับ 2–3 วัน หลังแจ้งโอน
Line : @QBK2548G (มี @ ด้วยจ้า)
โทร : 095–879–5595 (มะปราง)
SHARE
Written in this book
คู่มือเตรียมสอบ
แนวข้อสอบเข้าทำงานราชการ
Writer
sheetspro
Lecturer
แนะนำและรีวิวสอบเข้าทำงานราชการ

Comments