ศาสนาบาไฮ
ความคลาดเคลื่อนของอิสลามของมุสลิมยุคหลังระบอบมัซฮับ คือเครื่องมือชั้นดีในการมาของบาไฮบาไฮ เป็นศาสนาหนึ่งของโลก ที่นับว่าเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดในศตวรรษที่19 ช่วงยุคตกต่ำของจักรวรรดิออตโตมันที่มีศูนย์กลางในยุโรปตะวันออก และ จักรวรรดิเปอร์เชีย ความล้มเหลวของอำนาจศาสนจักรในสังคมมุสลิม หรือ ที่เรียกกันว่า ระบอบมัซฮับ หรือ ระบบมัซฮับ ทำให้เกิดแนวความคิดมากมายที่เกิดขึ้นมา เพื่อพยายามหักล้าง ความเชื่อ แนวคิด ของกลุ่มมัซฮับ หรือ ศาสนจักรต่างๆ ซึ่งก็มีกลุ่มมากมาย แต่ในบรรดากลุ่มที่แยกตัวออกมาสุดโต่งมาก คือ แนวคิดบาบี ซึ่งต่อมาก็เริ่มสถาปนาเป็น ลัทธิบาบี อันเป็นศัพท์และความเชื่อรากฐานของ บาไฮในปัจจุบัน คำว่า บาไฮ Baha'i มาจาก Babi'ha ในภาษาเปอร์เชีย ข้อสันนิฐานของนักประวัติศาสตร์เชื่อว่า บาบี เป็นคำเรียกแนวคิดตามชื่อของ  Siyyid `Alí Muhammad Shírází ที่มีชื่อในภาษาเปอร์เชียว่า บาบ Báb ที่แปลว่า ประตู ดังนั้นนักโบราณคดีจึงอนุมานว่า คำว่า บาไฮแปลว่า ประตูแห่งสัจธรรม 
ความตกต่ำของออตโตมัน คือ ประตูสู่การกำเนิดของลัทธิบาบีSiyyid `Alí Muhammad Shírází หรือ บาบ เกิดในปี1819 ในจักรวรรดิเปอร์เชีย ราชวงศ์กอญัร ในสังคมอิหร่านที่ยังไม่ได้กำหนดนิกายตายตัวว่าต้องเป็นชีอะห์ เขาประกาศตัวว่าเป็นทายาทของกาซิม รัชติ ผู้นำทางศาสนาคนหนึ่ง หลังจากนั้นเขาได้อ้างว่าตนเองเป็นประตูสู่อิหม่ามมะฮ์ดี อิหม่ามคนที่ 12 ตามความเชื่อของมุสลิมชีอะฮ์ ต่อมาเขากลับอ้างว่าเป็นอิหม่ามมะฮ์ดีเสียเอง และในท้ายที่สุดอ้างตนเป็นผู้เผยพระวจนะ ความเคลื่อนไหวของเขาและสาวกเรียกว่าขบวนการบาบี (Bábí) บาบถูกจองจำในปี1847-1848 หลังรัฐบาลจักรวรรดิออตโตมันและจักรวรรดิเปอร์เชียมองว่า แนวคิด ของเขาอันตรายเกินไปต่อโครงสร้างการปกครอง ที่เมืองมากู(Maku)ระหว่างถูกจองจำ  เขาได้เขียนคัมภีร์บายันที่ถือเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของขบวนการ บาบปฏิเสธอัลกุรอานและคัมภีร์อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ และให้เมืองชิราชเป็นศูนย์กลางของศาสนาแทนมักกะฮ์ ผู้เลื่อมใสลัทธินี้ใช้การรบและความรุนแรงเพื่อนำไปสู่จุดหมาย ทำลายระเบียบทางสังคมดั้งเดิมของอิหร่านเพื่อเริ่มศักราชของศาสนาใหม่ จึงถูกทางรัฐบาลปราบปรามอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี1848-1849 และ รัฐบาลเปอร์เชียและออตโตมันได้จับบาบ ประหารชีวิตในปี1850 
หลังจากนั้นแนวคิดบาบก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายดั่งเดิมกับฝ่ายของบะฮาอุลลอฮ์
บะฮาอุลลอฮ์ ถูกขนานนามว่าเป็น ศาสดาของศาสนาบาไฮ เขาเกิดในปี1817 ในระหว่างปี1848 - 1850 เขาได้ร่วมขบวนการบาบีของบาบ ต่อมาหลังการสิ้นชีวิตของบาบ บะฮาอุลลอฮ์ ก็แยกตัวกลุ่มออกมา เขามองว่า การใช้กำลังของบาบทำให้ลัทธิหรือแนวคิดแย่ลง เลยแยกตัวออกมาและหันมาใช้แนวทางสันติ บะฮาอุลลอฮ์และพวกได้หนีไปที่เมืองไฮฟา แคว้นการปกครองปาเลสไตน์ในอำนาจของจักรวรรดิออตโตมัน(Palestine of Ottoman Rule) เขาประกาศตนเป็นผู้เผยพระวจนะตามคำทำนายของขบวนการบาบีในยุคของบาบ 
บะฮาอุลลอฮ์สอนว่ามนุษยชาติทั้งปวงเป็นเชื้อชาติเดียวกัน และถึงเวลาแล้วที่จะรวมประชาชาติทั้งหลายให้เป็นหนึ่งเดียว ท่านอ้างว่าได้รับพระวิวรณ์จากพระเป็นเจ้า ด้วยความสุดโต่งและแยกตัวออกจากความเชื่ออิสลาม เขาจึงถูกทางการเปอร์เซียและจักรวรรดิออตโตมันจับขังคุกจนกระทั้งเขาเสียชีวิตในวัย74ปี เมื่อปี 1892 เป็นเวลา24ปีแห่งการถูกจองจำ แต่พรรคพวกและเหล่าสาวกก็รักษาคำสอน คัมภีร์และแนวคิดมาได้ จนกระทั้งจักรวรรดิออตโตมันล่มสลาย และ จักรวรรดิเปอร์เชีย เปลี่ยนเป็นจักรวรรดิอิหร่าน โดยราชวงศ์ปาห์ลาวีของชาวอารยัน ที่เปลี่ยนอิหร่านเป็นจักรวรรดินิยมเซคคูลาร์ หรือ รัฐไม่อิงกับศาสนาใดๆ ทำให้บาไฮก็ผุดขึ้นมา โดยปัจจุบันมีศาสนิกชนกว่า 5-10 ล้านคนทั่วโลกและอาศัยทุกทวีปทั่วโลก ในช่วงการก่อตั้งรัฐอิสราเอล บาไฮได้สถาปนาศูนย์กลางของศาสนา ที่เมืองไฮฟา เขตการยึดครองของอิสราเอล ตั้งแต่ปี1948 เมืองไฮฟา มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 2 แห่ง คือ พระสถูปของบะฮาอุลลอฮ์อยู่ที่เขตอัคคา และพระสถูปของบาบอยู่ที่ตัวเมืองไฮฟา 

ศาสนาบาไฮ หรือ ลัทธิบาไฮ นักวิชาการระบุว่า ศาสนานี้เป็นกลุ่มศาสนาเอกเทวนิยม กล่าวคือ พวกเขาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ในหลักคำสอนที่บาไฮสอนก็ประกอบไปด้วย
-มีพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว
-ทุกศาสนาของโลกคือศาสนาหนึ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงและคงอยู่นิรันดร์
-ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ มนุษยชาติทั้งมวลเป็นชนชาติเดียวกัน ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามัคคีปรองดอง
-ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
-การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีทางศีลธรรม
-การศึกษาสำหรับทุกคน
-ศาสนาต้องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผล
-การมีภาษาช่วยที่ใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลก
-การขจัดอคติทุกรูปแบบ
-การค้นคว้าหาความจริงโดยอิสระ
-การสถาปนาสหพันธรัฐของโลก เพื่อรักษาสันติภาพด้วยการธำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยร่วมกัน
-จุดมุ่งหมายของชีวิตในโลกนี้คือได้ขึ้นสวรรค์อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงสุด ด้วยการจงรักภักดีต่อพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ ชาวบาไฮเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียว จากนั้นก็จะไปอยู่ในนรกหรือสวรรค์ชั่วนิรันดร
นอกจากนี้คัมภัร์ของบาไฮประกอบด้วย คัมภีร์อัคคัส,คัมภีร์วจนะที่ซ่อนเร้น,คัมภีร์หุบผาทั้ง 7 ,คัมภีร์หุบผาทั้ง 4 และ คัมภีร์อิกัน
จากการสรุปและตรวจสอบจากนักวิชาการและนักโบราณคดีชาวมุสลิมบอสเนียน ดร.เซเมียร ออสมานากิช กล่าวว่า ศาสนาบาไฮ มีจุดกำเนิดมาจากความพยายามต่อต้านความผิดพลาดของความเชื่อในยุคสมัยออตโตมันและเปอร์เชีย กล่าวคือในยุคปลายของจักรวรรดิออตโตมัน กลุ่มศาสนจักรหรือมัซฮับ นามว่า ฮานาฟี ได้ต่อต้านวิทยาการสมัยใหม่และวิทยาศาสตร์อย่างรุนแรง ศาสนาหรือลัทธิบาไฮก็มีที่มา จากจุดเริ่มต้นเดียวกับ การศรัทธาอิสลามของชาวมุสลิมบอสเนีย บัลกาเรีย เซิร์บ และ มาเคโดน ที่เชื่อในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ และต่อต้านอำนาจศาสนจักร แต่สำหรับศาสนาบาไฮ ดร.ออสมานากิช กล่าวกับ นัควัต ฮากีมอฟว่า มันได้กลายเป็นศาสนจักรใหม่ ที่มีการหนุนหลังโดยแนวคิดไซออน หรือ ไซออนิสต์ ของชาวยิวกลุ่มหนึ่ง

ศาสนาบาไฮ ถึงแม้จะเป็นขบวนการศาสนาใหม่ล่าสุด แต่ก็กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศาสนิกของศาสนาบาไฮอยู่เกือบทั่วทุกมุมโลก โดยมีศาสนิกประมาณ 10 ล้านคน มี ธรรมสภาแห่งชาติไม่น้อยกว่า 148 แห่ง มีธรรมสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 30,304 แห่ง และมีการแปลคัมภีร์ศาสนาบาไฮออกเป็นภาษาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 756 ภาษา โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีสำนักสาขาอยู่ทุกรัฐ และสำนักงานใหญ่ที่เมืองวิลเมตต์ บนฝั่งทะเลสาบมิชิแกน ใกล้เมืองชิคาโก แม้ในประเทศไทยก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ และยังมีสาขาต่างจังหวัดที่ เชียงใหม่ สงขลา และยโสธร อีกด้วย
แต่ในปัจจุบัน การต่อต้านศาสนาบาไฮก็รุนแรงเช่นกัน ในประเทศอิหร่าน ศาสนานี้ถือว่าผิดกฎหมายในยุคที่โคมัยนีปกครอง และในประเทศซาอุดิอารเบีย ใครก็ตามที่นับถือศาสนานี้จะต้องถูกลงโทษ ซึ่งนั้นก็คือ การประหารชีวิต ส่วนสำหรับประเทศตุรกี ศาสนาบาไฮได้รับสิทธิตามกฎหมายสามารถนับถือกันได้อย่างเสรี ส่วนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศมาเลเซีย ศาสนาบาไฮมีประชาคมหรือCommunity อยู่อย่างอิสระ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอยู่บนเกาะซาราวัก ซึ่งบนเกาะซาราวัก ตามการข้อมูลของสหประชาชาติมีศรัทธาชนชาวบาไฮ50,000คน และในทั่วมาเลเซียก็มีประชากรราว310,000คน ตามข้อมูลที่ได้รับมาจาก Wikipedia ศาสนาบาไฮเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย โดยกลุ่มชาวจีน เฉกเช่นที่เข้าสู่ประเทศจีน และประเทศไต้หวัน 

บทความ:เป็นลิขสัทธิอ้างอิงมาจาก ข้อความระหว่าง Dr.Semir Osmanagic นักประวัติศาสตร์ ประจำสถาบันโบราณคดีพีรามิดแห่งวิโสโก สาธารณรัฐเซนีตซา-โดโบย ในสมาพันธ์รัฐบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา ถึง Nakwat Hakimov นักอนาคตศึกษา,นักฟิสิกส์-ดาราศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง Hakimov Dynamic.
แหล่งอ้างอิง
- Baha'i.SR.WIKIPEDIA.
- Herceg-Bosna Block on messages Dr.Semir Osmanagic and Nakwat Hakimov.
SHARE

Comments