แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาระสำคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป 
แนวข้อสอบวิเคราะห์สรุปเหตุผล 
ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย 
 — — 1 คำศัพท์ 
 — — 2 การเขียน
 —— 3 ความเข้าใจภาษา 
 — — 4 ทดสอบความสามารถด้านเหตุผล 
 — — 5 อุปมาอุปมัย 
การเขียนเรียงความ 
 — — 1 ความหมายของเรียงความ 
 — — 2 องค์ประกอบของเรียงความ 
 — — 3 ขั้นตอนการเขียนเรียงความ 
แนวข้อสอบ Microsoft Word 
แนวข้อสอบ Microsoft Excel 
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint 
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 
แนวซัอสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2 
การเขียนรายงานการประชุม 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 
แนวข้อสอบเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งใน และ ต่างประเทศ

* จำนวนหน้า 250 หน้า
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ
- ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที)
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น

(1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท
(2). หนังสือ ส่ง Kerry Express ได้รับ 2–3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาท
add line : @QBK2548G (มี @ ด้วยจ้า) 
SHARE
Written in this book
คู่มือเตรียมสอบ
แนวข้อสอบเข้าทำงานราชการ
Writer
sheetspro
Lecturer
แนะนำและรีวิวสอบเข้าทำงานราชการ

Comments