แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สาระสำคัญเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
---1 ประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย
---2 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
---3 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
---4 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
---5 วิสัยทัศน์ (Vision) 
---6 พันธกิจ (Mission)
---7 ค่านิยมร่วม (Core Value) 
---8 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
---9 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) 
---10 ติดต่อ 
ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข 
---1 ความรู้ตัวเลขแบบอนุกรม 
---2 แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข
ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย 
---1 คำศัพท์ 
---2 การเขียน 
---3 ความเข้าใจภาษา 
---4 ทดสอบความสามารถด้านเหตุผล 
---5 อุปมาอุปมัย 
ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ 
---1 Conversation 
---2 Grammar and Vocabulary 
---3 Reading Comprehension 
---4 Subject-Verb Agreement 
---5 Tense 
---6 Article 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (20 ข้อ) 
ข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (50 ข้อ) 
สรุปสาระสาคัญ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
---1 โครงสร้าง 
---2 การบังคับใช้ (มาตรา 3) 
---3 นิยามศัพท์สำคัญ (มาตรา 4)
---4 หน่วยงานของรัฐสามารถขอออกกฎ ระเบียบภายใต้ พ.ร.บ.ขึ้นใช้เองเพื่อ ความยืดหยุ่นและ คล่องตัว (มาตรา 6) 
---5 หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 8)
---6 ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อเสนอ (มาตรา 10)
---7 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (มาตรา 11) 
---8 ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
---9 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต (มาตรา 16-18) 
---10 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 20-45) 
---11 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (มาตรา 46-50) 
---12 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (มาตรา 55-53) 
---13 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 54-68) 
---14 งานจ้างที่ปรึกษา (มาตรา 69-78) 
---15 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (มาตรา 79-92) 
---16 การทำสัญญา (มาตรา 93-99) 
---17 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (มาตรา 100-105) 
---18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (มาตรา 106-108) 
---19 การทิ้งงาน (มาตรา 109-111) 
---20 การบริหารพัสดุ (มาตรา 112-113) 
---21 การอุทธรณ์ (มาตรา 114-119) 
---22 บทกำหนดโทษ (มาตรา 120-121) 
---23 บทเฉพาะกาล 
ถามตอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไข (ฉบับที่ 2) ๒๕๔๘ 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
การเขียนโครงการ 
---1 ความหมายของโครงการ 
---2 ลักษณะสำคัญของโครงการ 
---3 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
---4 เขียนโครงการต้องให้น่าอ่าน 
---5 ส่วนประกอบของโครงการ 
---6 ลักษณะของโครงการที่ดี 
---7 ประเภทของโครงการ 
---8 การใช้ถ้อยคำ สำนวนในการเขียนโครงการ 
การจัดทำแผนกลยุทธ์ 
---1 ความหมายของคำต่างๆ ในองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ 
---2 บทนำ 
---3 กระบวนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
---4 องค์ประกอบหลักในการวางแผนกลยุทธ์ 
---5 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์
---6 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) 
---7 การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
---8 การประเมินสภานภาพของหน่วยงาน 
---9 การจัดวางทิศทางของหน่วยงาน 
---10 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิตของหน่วยงาน 
---11 ขั้นตอนการเขียนตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิตของหน่วยงาน 
---12 ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ และผลผลิต 
---13 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน 
แนวข้อสอบการวางแผนงานและการบริหารองค์กร 
สรุปการจัดทำงบประมาณ (BUDGETING) 
---1 ความสำคัญของงบประมาณ 
---2 ระบบงบประมาณแบบแผนงาน 
---3 นโยบายงบประมาณ 
แนวข้อสอบ การบริหารงบประมาณ 
แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป 100 ข้อ 
แนวข้อสอบ Microsoft Word 
แนวข้อสอบ Microsoft Excel 
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint 
เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 
---1 สิ่งที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์คาดหวังไว้ 
---2 ผู้สัมภาษณ์คาดหวังจากผู้สมัครดังนี้ 
---3 การหาความรู้เกี่ยวกับงาน 
---4 การเตรียมพูดถึงความสามารถของผู้สมัคร 
---5 หัวข้อประเมินผู้เข้าสัมภาษณ์ 
---6 การปฏิบัติตัวหน้าห้องสอบ 
---7 ภาษากายในการสอบสัมภาษณ์ 
---8 เทคนิคในการพูด 
---9 ก่อนที่จะสิ้นสุดการสอบสัมภาษณ์ 
---10 แนวคำถามและตอบในการสอบสัมภาษณ์ 
แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งใน และ ต่างประเทศ 
จำนวนหน้า 340 หน้า
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ
- ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที)
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น
(1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท

Add Line : @QBK2848G (มี @ ด้วยจ้า)
SHARE
Written in this book
คู่มือเตรียมสอบ
แนวข้อสอบเข้าทำงานราชการ
Writer
sheetspro
Lecturer
แนะนำและรีวิวสอบเข้าทำงานราชการ

Comments