Value Chain Analysis คืออะไร
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า โดยปกติแล้วจะ อาศัยหลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจของความได้เปรียบ เมื่อเทียบกับคู่แข่งของพวกเขา (ตรงนี้ถ้าเทียบกับ SWOT ก็คือ ส่วน Strength นี่เอง ให้ลองตนเองเสมอว่า สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพวกเขาได้ในด้านใด

ขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เริ่มจาก ค้นหาโอการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานแยกในแต่ละส่วนงานได้ (ดูว่าส่วนใดสามารถปรับปรุงได้บ้าง) นอกจากนั้นการปรับปรุงต่างๆที่เกิดขึ้นจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างและ ลดได้เท่าไหร่
ดังนั้นกล่าวง่ายๆคือ การหาความได้เปรียบในทางด้านการบริหารจัดการต้นทุน และ การหาความได้เปรียบทางด้านการหากิจกรรมการขายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความได้เปรียบทางด้านกิจกรรมการลดต้นทุน

ขั้นตอนที่ 1. วิเคราะห์กิจกรรมในองค์กรให้ออกว่ามีอะไรบ้าง ตัวไหนหลัก ตัวไหนเสริม

ขั้นตอนที่ 2. กำหนดความสำคัญของแต่ละกิจกรรม ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3. ระบุการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 4. หาโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมดำเนินงาน

 
ที่มา โปรแกรมบัญชี www.acccloud.coSHARE

Comments