แนว ข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สพฐ. [สรุป+แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย] ฉบับล่าสุด ตุลาคม 2561
แนว ข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สพฐ. [สรุป+แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย] ฉบับล่าสุด ตุลาคม 2561 อัพเดตล่าสุดตรงตามประกาศสอบ ในเล่มประกอบ เนื้อหา สรุป แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย มีทั้ง PDF และ หนังสือ ส่งฟรี Kerry มีบริการเก็บเงินปลายทาง เก็งข้อสอบโดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์

ตัวอย่างเนื้อหา แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 — พ.ศ.2564
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ
การจัดเก็บเอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ 📗 Line ID : @sheetstore
 
รูปแบบการสั่งซื้อ

☑️ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท (ส่งทางอีเมล์) ได้รับภายใน 30 นาที
☑️หนังสือ (โอนเงิน) ส่งฟรี KERRY EXPRESS เล่มละ 585 บาท 
☑️หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) มีค่าธรรมเนียม 20 บาท รวมเป็น 605 บาท


✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
✔ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
✔ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
✔ เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว
✔ มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
✔ สรุปสาระสำคัญ กระชับ ตรงประเด็น 
✔ พร้อมไฟล์เสียง MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์
SHARE

Comments