เมื่อพระนารายณ์อวตารเป็นพระพุทธเจ้า...."
พุทธาวตาร (BUDSHHA AVATARA)

อวตารของพระนารายณ์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ดูจะเป็นปัญหาข้อขัดแย้งในกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก เเละเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน

พุทธศาสนิกชนนั้นมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่ง 
เเละปฏิเสธความเชื่อของชาวฮินดูในเรื่องอวตารของพระนารายณ์ปางพุทธาวตาร ซึ่งเป็นปางที่  9 ของการอวตารของพระนารายณ์ จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญได้เห็นตรงกันว่า เเต่เดิมอวตารปางที่ 9 นั้นอาจจะไม่ใช่อวตารมาเป็นพระพุทธเจ้า เเต่ด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือทางศาสนาก็ตามแต่ทำให้ปางที่ 9 ของการอวตารนั้นกลายมาเป็น พุทธาวตาร (BUDSHHA AVATARA) ในที่สุดซึ่งปางนี้เรียกว่า "พระสมณโคดม" 

ในอดีตตั้งเเต่ช่วงสมัยที่อินเดียปกครองโดยกษัตริย์พระนามอโศกมหาราช ทรงเป็นศาสนูปถัมภก ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงทำให้ "พุทธศาสนา" เจริญขึ้นอย่างถึงที่สุด 
จนผู้คนชาวอินเดียส่วนใหญ่หันมานับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมาก เเละลดบทบาทของศาสนาฮินดูลงไปจนแทบจะไม่มีบทบาท เนื่องก็ด้วยพุทธศาสนานั้นไม่มีเเบ่งชนชั้น วรรณะ ซึ่งเป็นอีกปัญหาของชาวอินเดียทั้งในอดีตมาจนปัจจุบัน ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมอย่างมาก ก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประชาชนจะหันมานับถือศาสนาที่ไร้ซึ่งวรรณะ ชนชั้น เเม้จะสิ้นราชวงศ์โมริยะเเล้วเข้าสู่ราชวงศ์กนิษกะ ก็ยังไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นอำนาจ ความนิยมของศาสนาฮินดูให้กลับมาเทียบพุทธศาสนาในขณะนั้นได้ 

จนกระทั่ง นักปราชญ์ นักศาสนาของฮินดูคนสำคัญ ได้ประกาศรื้อฟื้นศาสนาฮินดูอย่างจริงจัง เขาเองเคยศึกษาที่วิทยาลัยนาลันทา และได้ตั้งคณะสงฆ์ฮินดูเลียนแบบพุทธศาสนา เพราะเดิมฮินดูไม่เคยมีสถาบันสงฆ์ เเละตั้งวัดฮินดูนิกายไศวะ คือ วัดศฤงคารี วัดปุรี วัดทวารกะ วัดพัทรีนาถ รวมถึงการยึดวัดจากวัดพุทธ เช่น 

"วัดที่ชคันนาถ เป็นวัดพุทธเก่า พวกเรายึดเอาวัดนี้และวัดอื่น แล้วทำให้เป็นวัดฮินดูเสีย เรายังจะต้องทำอย่างนี้อีกมาก"- สวามีวิเวกานันทะ ผู้นำของฮินดูกล่าว 

และ "คัมภีร์ปุราณะ" ขึ้น โดยอ้างว่าพระพุทธองค์เป็นอวตารที่ 9 ของพระวิษณุ เพื่อหวังกลืนพุทธศาสนา ข้อความนี้เขียนไว้ในคัมภีร์ปุราณะ ซึ่งแปลไว้เก่าแก่มีทั้งหมด 18 คัมภีร์ บางตอนเก่าแก่มีอายุราว พ.ศ.850 แต่ข้อความที่นำพระพุทธองค์ไปเป็นอวตาร มีอายุราว พ.ศ.1000 - 1300 ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า:

"พวกอสูรมีประหลาทะเป็นหัวหน้า ได้ขโมยเครื่องบูชายัญของเทพยดาไป แต่เหล่าอสูรแกร่งกล้ามาก เทพยดาปราบไม่ได้ พระวิษณุเจ้าจึงเนรมิตบุรุษแห่งมายา (นักหลอกลวง) ขึ้นมาเพื่อชักพาเหล่าอสูรออกไปให้พ้นทางแห่งพระเวท บุรุษแห่งมายานั้น นุ่งห่มผ้าสีแดง และสอนเหล่าอสูรว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาป ทำให้อสูรเป็นชาวพุทธและทำให้หมู่ชนอื่น ๆ ออกนอกศาสนา พากันละทิ้งพระเวท ติเตียนเทพยดาและพราหมณ์ทั้งหลาย สลัดทิ้งพระธรรมที่เป็นเกราะป้องกันตัว เทพยดาทั้งหลายจึงเข้าโจมตีและฆ่าอสูรเหล่านั้นได้"

ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าเหตุผลของการทำให้พระพุทธเจ้า เป็น อวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์นั้นน่าจะมีความเป็นไปได้ในเชิงศาสนา การเมืองซึ่งส่งผลอย่างยาวนาน เป็นวงกว้าง จนกระทั่งยังเป็นปัญหาข้อถกเถียงมาจนถึงวันนี้
SHARE
Written in this book
My Book

Comments