โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
อะไรคือ TQM และ TQM สำคัญอย่างไรTQM หรือ Total Quality Management เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึ่งในหลายๆรูปแบบ โดยมีปรัชญาว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ” กล่าวคือ TQM (Total Quality Management) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดต่อลูกค้าภายใต้ความร่วมมือของพนักงานในองค์กรที่จะต้องมีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ความต้องการนี้หมายถึงความต้องการ ด้านคุณภาพ ทั้งสินค้าและบริการซึ่งมาจากลูกค้าอีกทีนึง ดังนั้นTQM จึงเป็นแนวทางที่หลายองค์กรนำมาใช้ปรับปรุงงานระบบที่เป็นภาพรวมทั้งองค์กร ระบบนี้ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานหรือความต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน การจัดองค์กร และการทำความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

โดยวัตถุประสงค์ของ TQM มีดังนี้คือ

• เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้านและช่วยลดต้นทุน

• เพื่อสร้างความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน

• เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและการเจริญเติบโต

• เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

• เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


SHARE
Written in this book
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Cloud

Comments