ช่วงเวลาที่ยากลำบาก

It's crunch time. 
เคยเป็นไหม ที่คิดว่าในหนึ่งวันคนเราจะต้องเจออะไรที่หนักหนาขนาดนี้จริงเหรอ? 
If you ask me , I said : ใช่แล้้้วล่ะ! เพราะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอน ไม่เคยแน่่่่นอนและจะไม่มีวันแน่นอน .... เราอาจมีวัััััันที่สุข 24 ชั่วโมง แบบ 'Happy all  the  time.' เลยก็ได้ ในขณะเดียวกันเราก็สามารถมีวันที่ทุกข์ แย่ ดาวน์ 'very bad' แบบสุดๆ ได้เช่นเดียวกัน 

      ความจริงแล้วเราก็แค่หมากตัวหนึ่งที่่่่่ถูกบััังคับให้เดินตามเกมชีวิต เราไม่ได้ก้าวเดินไปข้างหน้าเพืื่ื่อแข่่่่งขันเอาถ้วยรางวัล แต่เราต้องก้าว เดิิินไปข้างหน้าเพื่อที่จะเป็น survival ถ้าคุณเหนื่อยก็แค่พักหายใจ และลุกขึ้นเดินต่อไป เมื่อคุณผ่าน "ช่วงเวลาทีี่ี่ี่ี่ี่ยากลำบาก" นี้ไปได้คุณจะได้ ค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่ เรียกว่า "ความเข้มแข็ง" เพิ่มขึ้นมาและมันคือ 'สารตั้งต้น' ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้
If you tired, just  you rest . But don't forget try to take action. 


                 Thanks for reading 

SHARE
Writer
Polaris_Mur
Murmur
don't forget to love yourself.

Comments