เราจะเห็นโลก เท่าที่เราอยากเห็น
เราจะเห็นโลก เท่าที่เราอยากเห็น
เมื่อความอยากเรียนรู้ของคนหนึ่งคน
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

อะไรที่ให้คนหนึ่งไขกลอน เปิดหน้าต่าง
ก้าวข้าม ผ่านออก
เพียงเพราะอยากที่จะเห็น
และรู้สึกอยากที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่าง

เราต่างมีโลกของตนเอง
เมื่อมาพบเจอกัน
ถ้าเราอนุญาต เปิดพื้นที่
มันจะมีบางเส้น ที่ซ้อนทับ เพิ่ม
ล่องลอย จางๆ กระทั่งหายไป
SHARE

Comments