แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร 2561 (RD)
เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (RD)

– ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร

– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

⁃ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

– ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word Excel Powerpoint

– แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word Excel Powerpoint

– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544

– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพากร

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ กรมสรรพากร

– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
LINE ID :@booksdd หรือ ID: @sheetthai
เบอร์โทรศัพท์ 063–4462294 (น้ำ) หรือ Email :tinnakorn.pei@gmail.com
สารบัญและเนื้อหาทั้งหมดที่ http://bit.ly/2ubZjd3
SHARE
Writer
sheetthai
Writer
lessbit.com

Comments