ข้อคิดจากเหตุการณ์ ช่วยทีมหมูป่า
1 แท้จริงแล้วไม่มีการแบ่งแยกระหว่างมวลมนุษย์ เพราะทุกคนคือพี่น้องกันทั้งสิ้น;
เห็นจากพี่น้องชาวไทย หน่วยงาน จากทุกภาคส่วน มารวมตัวกันยังจุดเดียวโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นใครมาจากไหน อีกทั้งที่เด่นชัดคือชาวต่างชาติจากหลายประเทศมาช่วยเหลือด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผล

2 ความเป็นตัวตน ตัวกูหรืออัตตา หายไป;
เวลาที่เรานึกถึงคนอื่น เราจะลืมนึกถึงประโยชน์ของตัวเอง จากเหตุการณ์จะเห็นว่าทุกคนเสียสละประโยชน์ของตัวเองและมุ่งแต่ว่าจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างไร แม้ตัวเองจะต้องเสียสละผลประโยชน์บางอย่าง แม้กระทั่งการเสียสละสูงสุด คือการเสี่ยงชีวิตช่วย ขณะที่กระทำการงานนั้น ตัวกู หรือ อัตตา หายไปแล้ว ผลงานการะกระทำจึงเกิดผลสูงสุดและมีความสุข มีพลังในการทำงาน

3 ผลประโยชน์ อัตตา กิเลส คือ สาเหตุแห่งการแบ่งแยกและการทำลายระบบสังคม;
เมื่อไหร่ที่เราคิดถึงแต่ผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ เช่น เงิน มาเกี่ยวข้อง เมื่อไหร่ที่สังคมใดมีคนที่อยากได้เกียรติ อยากมีหน้าตา มีตัวตน คิดจะเอาชนะผู้อื่น เป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่(อ้างว่าทำเพื่อคนอื่น แต่ลึกๆก็คือ คิดถึงตัวเอง ใช้ความดีปลอมๆบังหน้า) เมื่อนั้นสังคมนั้นก็จะล้มเหลว มีความทุกข์ ความเกลียดชัง ความถอถอย ไม่ก้าวหน้า เกิดผลงานที่ไม่ดี ประสิทธิภาพในการบริหารคนลำบากและต่ำ คนจะขาดความสามัคคี ระแวงกันและกัน แบ่งพรรคแบ่งพวก …อัตราการเปลี่ยนแปลงของคนในอยากออก คนนอก(ที่ไม่รู้ว่าข้างในล้มเหลว)อยากเข้ามีสูงและเกิดวงจร…เช่นนี้ต่อไป

4 ผู้นำที่ดี คือ คนที่เป็นคนดี ย่อมทำให้เกิดความก้าวหน้าและความกลมเกลียว;
ประเทศไทย มีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ประเสริฐยิ่ง มีนายกรัฐมนตรี ทีมบริหาร ผู้ว่าราชการ ผู้นำในหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสามารถและเป็นคนดี จึงทำให้การทำงานเกิดผลดีอย่างสูงสุดแก่ทุกส่วนทุกฝ่ายและทุกคน

5 น่าภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย;
คนไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างไร เห็นได้จากเหตุการณ์ที่สำคัญนี้ คนไทยเป็นคนมีน้ำใจ สามัคคี ถ่อมตัว และให้คุณค่าแก่ผู้อื่น และที่สำคัญ คือ คนไทย เป็นคนกตัญญูยิ่ง … เราไม่ลืมที่จะตอบแทนและขอบคุณคนที่ให้ความช่วยเหลือเรา

6 ........รอการเพิ่มเติมขอ้คิดนี้; หากมีท่านใดผ่านมาอ่านและท่านอยากนำเสนอข้อคิดอื่นๆต่อยอด จักยินดีนำมาเพิ่มและขอขอบคุณล่วงหน้า เพราะจะบันทึกไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ให้คนรุ่นหลังหรือคนที่ผ่านมาได้อ่านด้วย
SHARE

Comments