ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
เริ่มจากตัวอักษรกันเลยยยย จะเรียงจาก โรมันจิ|ฮิรากานะ|คาตาคานะ 
(A)|あ|ア (I)|い|イ (U)|う|ウ (E)|え|エ (O)|お|オ 
(Ka)|か|カ (Ki)|き|キ (Ku)|く|ク (Ke)|け|ケ (Ko)|こ|コ 
(Sa)|さ|サ (Shi)|し|シ (Su)|す|ス (Se)|せ|セ (So)|そ|ソ 
(Ta)|た|タ (Chi)|ち|チ (Tsu)|つ|ツ (Te)|て|テ (To)|と|ト 
(Na)|な|ナ (Ni)|に|ニ (Nu)|ぬ|ヌ (Ne)|ね|ネเ (No)|の|ノ 
(Ha)|は|ハ (Hi)|ひ|ヒ (*Fu)|ふ|フ (He)|へ|ヘ (Ho)|ほ|ホ 
(Ma)|ま|マ (Mi)|み|ミ (Mu)|む|ム (Me)|め|メ (Mo)|も|モ 
(Ya)|や|ヤ (Yu)|ゆ|ユ (Yo)|よ|ヨ 
(Ra)|ら|ラ (Ri)|り|リ (Ru)|る|ル (Re)|れ|レ (Ro)|ろ|ロ 
(Wa)|わ|ワ (Wo)|を|ヲ (n)|ん|ン 

วรรคที่มี tenten คือ วรรค Ka Sa Ta Ha 
Ka จะเปลี่ยนเป็น Ga 
Ga|が|ガ Gi|ぎ|ギ Gu|ぐ|グ Ge|げ|ゲ Go|ご|ゴ 
Sa จะเปลี่ยนเป็น Za 
Za|ざ|ザ *Ji|じ|ジ *Zu|ず|ズ Ze|ぜ|ゼ Zo|ぞ|ゾ 
Ta จะเปลี่ยนเป็น Da 
Da|だ|ダ *Ji|ぢ|ヂ *Zu|づ|ヅ De|で|デ Do|ど|ド 
Ha จะเปลี่ยนเป็น Ba 
Ba|ば|バ Bi|び|ビ Bu|ぶ|ブ Be|べ|ベ Bo|ぼ|ボ 

วรรคที่มี maru คือ วรรค Ha 
Ha จะเปลี่ยนเป็น Pa 
Pa|ぱ|パ Pi|ぴ|ピ Pu|ぷ|プ Pe|ペ|ぺ Po|ぽ|ポ
SHARE
Written in this book
私の日本語
จะเขียนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นที่ฉันเคยเรียนรู้มา และกำลังเรียนอยู่ ใครสนใจภาษาญี่ปุ่น มาเรียนด้วยกันมั้ยคะ (เพื่อเป็นการทบทวนภาษาญี่ปุ่นไม่ให้ลืมค่ะ)
Writer
Shiawase
About Me
Happy in Life

Comments