บุคลิกภาพ กับสติปัญญาของมนุษย์
     บุคลิกภาพ  สามารถเปลี่ยนแปลงได้  เพราะเหุตผลของคำนิยามเหล่านี้..
กิ่งแก้ว  ทรัพย์พระวงศ์ (2540)  อธิบายว่า   "บุคลิกภาพ คือลักษณะรวม อันเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างไปจากผู้อื่น เพราะได้รับอิทธิพลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน"
สุธีรา  เผ่าโภคสถิตย์ และพิชญ์สิรี  โคว้ตระกูล (2543)  ให้คำจำกัดความไว้ว่า   "บุคลิกภาพ คือลักษณะต่างๆทางร่างกายและจิตใจของบุคคล เช่น รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง ความคิด ความสามารถ การแสดงออกทางอารมณ์ และผลที่เกิดจากประสบการณ์ของเขา"
Worchel; 1989  อธิบายว่า   "บุคลิกภาพ เป็นกลุ่มพฤติกรรมทั้งหลาย ซึ่งรวมไปถึงความคิดและอารมณ์ ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นจะค่อนข้างถาวร  นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อวิธีการที่บุคคลจะใช้ในการปรับตัว ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย"
วิมาพร  มาพบสุข (2541)  อธิบายว่า   "บุคลิกภาพ เป็นภาพรวมของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะที่ปรากฎภายนอกและภายในของบุคคล โดยมีเอกลักษณ์ที่ทำให้บุคคลนั้นแตกต่างไปจากคนอื่น"
กันยา  สุวรรณแสง (2540)  กล่าวว่า   "บุคลิกภาพ เป็นแบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ที่คนทั่วไปรับรู้"
 


SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักกวีตำรา, นักกวีบทความอิสระ.

Comments