Creative " ความคิดสร้างสรรค์ "
บทเรียนใหม่ : ความคิดสร้างสรรค์ ตรรกกะไม่เกี่ยวข้อง!
ลองเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งเหล่านี้ ตามหัวข้อนี้นะ

ผมจะได้รู้จักคุณแบบ " คิดอย่างสร้างสรรค์ " 
คิดนอกกรอบมากยิ่งขึ้น!!!

- รูป อะไรก็ได้ที่เหมาะกับคุณ?

- รสชาติ แบบใหนที่บ่งบอกตัวคุณ?

- กลิ่น แบบใหนที่บ่งบอกตัวคุณ?

- เสียง แบบใหนที่บ่งบอกตัวคุณ?

***ตัวอย่าง ของผมนะครับ

- รูป ให้นึกถึงเหยี่ยว

- รสชาติ ชอบหวานแบบกลมกล่อม

- กลิ่น ชอบกลิ่นดอกแก้ว

- เสียง ชอบเสียงลำธาร

ลองเล่นดู..... ผมอยากรู้จักคุณอีกมุม " นอกกรอบ "
Creative thingking
                                           - รามนรินทร์ -
SHARE
Written in this book
DIARY TO ME
Writer
HROD-THENEXTGEN
OPEN THE WORLD
นิยาม นิยาย ในความหมายของผม เราอยากจะเขียน อยากเล่า อยากบรรยาย ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้น ตามเวลาและสถานการ ณ. เวลานั้นๆ

Comments