A DAY IN BKK - dear_myself
Do you know that just by looking at your face while you were asleep at night; it’s a reminder that tomorrow, I’ll have something or someone to hold on to.

ไม่มีอะไรที่เธอต้องมาเปลี่ยนแปลง
ฉันเองก็รู้อยู่แก่ใจ ตอนนี้เธออยู่ที่ไหน
แค่นึกก็เสียดาย ที่ยังไม่ได้เอ่ยคำว่าบอกลา...
แก่เธอ... ฉันขอแค่...

(อยากบอกให้เธอได้รู้ว่า...)
(อยากบอกให้เธอได้รู้ว่า...)
(อยากบอกให้เธอได้รู้ว่า...)
(อยากบอกให้เธอได้รู้ว่า...)


เรื่องสำคัญ อีกหลายๆเรื่อง
ยังไม่ทันจะขอ...
เธอก็จากไปแล้ว
แต่งงาน... กันนะ

(อยากบอกให้เธอได้รู้ว่า...)
(อยากบอกให้เธอได้รู้ว่า...)
(อยากบอกให้เธอได้รู้ว่า...)
รักเธอสุดหัวใจ
(อยากบอกให้เธอได้รู้ว่า...)
รักเธอ... ห่วงใย... ไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน
(อยากบอกให้เธอได้รู้ว่า...)
รักเธอ
(ขอแค่...)
บอกลา
SHARE
Writer
CHLARD
คุณเชาว์
sorry, i swear not to swear.

Comments