ภาษาไทย ไทย ไทย
        ทำไมเยาวชนไทยถึงใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
          ในปัจจุบันมีวัยรุ่น หรือที่เรียกกันว่า เยาวชนไทย จำนวนมากที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การพูด การอ่าน หรือ การเขียน ซึ่งเราสามารถสังเกต พบเห็นได้จากคนรอบข้าง และทั่วไป ปัญหาการใช้ภาษาไทยดังกล่าวเป็นปัญหาที่น่าสงสัยและมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง เนื่องจากการใช้ภาษาไทยได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน แต่ในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ทำให้เทคโนโลยีก้าวหน้าและเข้าถึงชีวิตประจำวันของคนได้ง่าย ปัญหานี้จึงทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เยาวชนไทยใช้ภาษาไทยผิดจนกลายเป็นความเคยชิน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจเกิดปัญหาการสื่อสารและเข้าใจความหมายผิดไปจากเดิม อีกทั้งยังทำให้คุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยลดลงไปด้วย

        ทำไมเยาวชนไทยถึงใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง? เป็นปัญหาที่น่าค้นหาและกำลังได้รับความสนใจจากคนจำนวนมาก ทั้งคนทั่วไป และคนในแวดวงวิชาการ เพราะภาษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคม ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ความคิด ความรู้สึกความต้องการของเราให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจตรงกัน ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบอาชีพ พัฒนาความรู้ต่อยอดต่างๆทั้งด้านความคิด จิตใจ ความเชื่อ ศิลปะ และที่สำคัญก็คือ ภาษาไทยยังเปรียบเสมือนหัวใจของชาติ และ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่โดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่หากเยาวชนไทยใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง เราก็คงจะอยากรู้สาเหตุที่แท้จริงและหาวิธีแก้ไข รับมือกับปัญหานี้
   
         สาเหตุของปัญหาเยาวชนไทยใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องอาจเกิดจาก ค่านิยม ทัศนคติของเยาวชนต่อภาษาไทย ที่เกิดจากการเลียนแบบทางสังคมและยึดถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา ซึ่งค่านิยมเหล่านี้มาจากเพื่อน สังคมรอบข้าง สื่อมวลชนที่เป็นผู้นำทางความคิด ทำให้เยาวชนไทยตกเป็นทาส และผลิตภาษาใหม่ๆขึ้นมาใช้ อาทิ การปนภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาไทยไม่ชัด หรือการสะกดคำผิด ย่อคำให้สั้นลง เพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับ และมีจุดยืนในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องไม่ผิดหากใช้สื่อสารกันเพียงกลุ่มเล็กๆ แต่หากอยู่ในสังคมกลุ่มใหญ่ๆ ก็ควรดูความเหมาะสมจากบริบท สถานที่ บุคคลต่างๆด้วย         จากการสำรวจและศึกษาข้อมูล พบว่ามีสาเหตุหลักๆ หลายประการ 

ประการแรก คือ สื่อมวลชน และคนสำคัญต่างๆที่เป็นผู้นำตัวอย่างในประเทศ ทั้งกลุ่มดาราวัยรุ่น นักแสดง นักร้อง นักการเมือง มักใช้ภาษาอย่างไม่เหมาะสม มีการใช้คำแสลงจนภาษาไทยเข้าขั้นวิกฤติ เนื่องจากเราจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม และมียังผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด นำเสนอข้อมูลข่าวสารออกมา แสดงถึงสภาพสังคมโดยรวม เราจึงพบการใช้ภาษาไทยแบบผิด ๆ มากมายจนเกือบจะกลายเป็นความเคยชิน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนไทยยิ่งน่าเป็นห่วงมากที่สุด 

 ประการที่สอง ก็คือ เยาวชนไทย และผู้ปกครองไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาษาไทยมากนัก แต่จะไปให้ความสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่าภาษาไทยเป็นภาษาแม่บทที่ใช้กันทุกวันในชีวิตประจำวัน จึงเป็นภาษาที่ง่าย ไม่ต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดต่างๆมาก ทำให้เราละเลยและลดความสำคัญของสิ่งที่มีคุณค่าลง 

ประการต่อมา คือ สถานศึกษาไม่ได้สนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการดี ๆ ที่เน้นด้านการฟัง การพูด การเขียน การอ่าน หรือกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้คลุกคลีกับตัวหนังสือ ขณะที่ห้องสมุดก็ไม่ค่อยจะมีกิจกรรมดึงดูดความสนใจให้เด็กเข้าไปศึกษาหาความรู้ อีกทั้งสถานศึกษายังให้ความรู้ภาษาไทยแก่เยาวชนเพียงแค่ผิวเผิน ไม่ได้เน้นย้ำ เจาะลึกลงไปในหลักที่สำคัญ ทำให้เยาวชนไม่มีทักษะความรู้ที่จะนำไปใช้มากพอ  

ประการสุดท้ายก็คือ เรื่องของค่านิยมในกลุ่มของเยาวชนที่มองว่าการใช้ภาษาที่ทันสมัย ผิดแปลกจากเดิม เป็นสิ่งที่ดี สมควรปฏิบัติ เนื่องจากเยาวชนไทยนิยมใช้โลกออนไลน์ ทั้งเฟสบุ๊ค แชทต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ทำให้เกิดความยากลำบากในการพิมพ์ตัวอักษร จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะกดคำเหล่านั้นง่ายขึ้นและสั้นลง ส่งผลให้ภาษาไทยนั้นผิดไวยากรณ์ ผิดความหมาย เปลี่ยนแปลงไป จนไม่รู้ว่าคำที่ถูกต้องสะกดอย่างไร เช่น ชิมิ = ใช่ไหม , มว้าก = มาก , เตง = ตัวเอง ,จีจี = จริงจริง ,กำ =กรรม ฯลฯ สุดท้ายปัญหานี้จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม         สรุปสาเหตุที่ทำให้เยาวชนไทยใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง นั้นเกิดจาก สื่อมวลชน และคนสำคัญต่างๆที่เป็นผู้นำตัวอย่างในประเทศ มักใช้ภาษาอย่างไม่เหมาะสม และใช้คำแสลง เยาวชนไทย และผู้ปกครองไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาษาไทยแต่จะไปให้ความสำคัญในวิชาอื่น อีกทั้งสถานศึกษาไม่ได้สนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการดี ๆ และที่สำคัญก็คือค่านิยมที่ทำตามกันในกลุ่มของเยาวชน จนกลายเป็นค่านิยมของสังคม ทำให้ไม่มีเค้าโครงเดิมของภาษาไทยอีกต่อไป ดังนั้นแม้ธรรมชาติของภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ภาษาไทยไม่ควรเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นภาษาของชาติที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เราคนไทยทุกคนจึงควรช่วยกันถนอมและรักษาภาษาไทยเอาไว้ให้เหมือนอย่างที่มันเป็นมาตลอด หันมาจริงจังกับการใช้ภาษา ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้โดยการปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนภาษาไทย ส่งเสริม ปลูกฝังทักษะการอ่านเพราะการอ่านเป็นการซึมซับ หลักการใช้ภาษาซึ่งจะนำไปสู่ทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่ถูกต้องทุกด้าน
SHARE
Writer
Monobreo
นักสะสมรอยยิ้ม , Photographer
잉잉 ⑅ ◡̈ ♡☁️199X SNR114 ➕Mahidol U.🍃 IG : MONOBREO. Twitter : Breoziziz

Comments

Pcarittt
2 years ago
ขอบคุณนะคะ...
Reply