ตัดสิน
บ่อยครั้ง .. ที่่่เรามักจะตัดสินคนๆ หนึ่่่งเร็วจนเกินไป

ทุุุุกวันนี้ เรามีีีีีีีีีสื่อต่างๆ ทีี่เข้้าถึงง่ายมาก เพราะแค่ใช้ปลายนิิ้วเราก็สามารถรับรูู้ 
เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ด้วยเวลาแค่ไม่กี่วินาที 

และนัั่ั่น ก็็็ทำให้้เราขาดวิิิิจารณญาณในการวิิิเคราะห์ข้้้้อมูลไปโดยไม่่รูู้ตััว
ความง่ายในการได้อะไรมาก็ตาม เราจึงมักไม่เห็นคุณค่าของสิ่งๆ นั้น

ข้้้อมูลก็เช่่นกัน เราเห็็็น เราอ่่่าน แล้้วเราก็เชืื่อ โดยทีี่ยัังไม่่รููู้้ทีี่มาทีี่ไปเลยด้้้วยซ้ำ 
และหลายต่อหลายครั้ง ที่มีคนได้รับผลกระทบจากการเชื่อโดยไม่ไตร่ตรองของเรา


จงมีสติทุกครั้งที่ ได้ยิน ได้ฟัง หรือได้อ่าน เรื่องราวใดๆ ก็ตาม
อย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดๆ ของเราไปทำลายชีวิตคนๆ หนึ่งอีกเลย
SHARE
Writer
Conscious
Writer
บันทึกไว้ในความทรงจำ

Comments