วิธีการสื่อสารกับคน 3 ประเภท ในการทำงาน
ในการทำงานใดก็แล้วแต่ สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ
เรื่องของการสื่อสาร ถ้าแบ่งประเภทคนง่ายๆ โดยเอาตัวเองเป็นหลัก
สามารถแบ่งคนได้ 3 ประเภทดังนี้ 

1. คนที่เราอยากสื่อสารด้วย 
2. คนที่เราอยากสื่อสารด้วยน้อย
3. คนที่เราไม่อยากสื่อสาร  

เหตุผลหรือที่มาของการที่แบ่งประเภทเป็นแบบนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
บุคลิกและวิธีการทำงานที่ต่างกัน
สิ่งสำคัญคือ การเปิดพื้นที่หัวใจของการฟังซึ่งกันและกัน 
สิ่งสำคัญคือ การเปิดพื้นที่หัวใจของการฟังซึ่งกันและกัน 
คนที่เราอยากสื่อสารด้วย 
ลักษณะ/บุคลิก 
- รับฟังด้วยหัวใจ 
- มีความกระตือรือร้น 
- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- มีวิธีการทำงาน นวัติกรรมในการทำงานอยู่ตลอดเวลา 
  เพราะพวกเขาไม่หยุดที่จะเรียนรู้ 
- มีความยืดหยุ่นในการทำงาน 
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาด 
- มีความจริงใจ จริงจัง ตั้งใจ ในการทำงาน 
  ตั้งแต่กระบวนการขั้นแรก ตลอดจนสุดท้ายของการทำงาน 
- ยอมรับ รับผิดชอบ ในการทำงานร่วมกัน 
- นำบทเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความผิดพลาด ไปปรับใช้ในการทำงานครั้งต่อไป 

วิธีการทำงาน 
- เราต้องมีความกระตือรือร้น และหาความรู้ สิ่งใหม่ๆ 
  ในการทำงานร่วมกัน 
- กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ต่างออกไป 
- ตัดสินใจร่วมกัน 
- สามารถปรึกษาหารือในการทำงานได้อย่างสบายใจ 
- เราจะรู้สึกสนุก และมีพลังทุกครั้งที่ได้มีโอากาสกับพวกเขา 

คนที่เราอยากสื่อสารด้วยน้อย 
ลักษณะ/บุคลิก 
- ฟังบ้างเล็กน้อย เปิดพื้นที่สำหรับการฟังน้อย 
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
- มีกรอบและะขั้นตอนในการทำงานชัดเจน 
- สามารถประเมินผลการทำงานได้ดี 
- มีความจริงใจ และจริงจังในการทำงาน 
- มีการใช้อารมณ์เหนือเหตุผล และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้บางครั้ง 
- มีการใช้อำนาจเหนือบ้างบางครั้ง 
- มีการเสนอความคิดเห็น เปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น
  แต่อำนาจในการตัดสินใจเป็นความคิดของตนเองเป็นส่วนใหญ่  
- ติดกรอบความคิดเดิมๆ ตกร่องเดิมๆ 
- ได้บทเรียน แต่ไม่ได้เรียนรู้ ทำให้เกิดความผิดพลาดเหมือนเดิมซ้ำๆ 
- เปรียบดั่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเรา 

วิธีการทำงาน 
- ในกรณีที่ต้องเป็นคนมอบหมายงาน บอกวิธีกาาร ขั้นตอน ให้ชัดเจน 
- ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงาน ทำตามบทบาทหน้าที่ และ  กรอบที่ตั้งไว้ให้ดีที่สุด 
- วิธีการสื่อสาร สื่อสารด้วยตัวอักษร หรือเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ในกรณีที่เกิดการปะทะกัน และความไม่เข้าใจกัน เราต้องยอมเงียบ และฟังเขา 
  จนในที่สุดเขาจะรู้ตัวเขาเอง และอธิบายด้วยเหตุผลทีหลัง 
- บางครั้งคนประเภทนี้ อาจจะต้องสูญเสียพลังไป แต่เราจะเรียนรู้ความเป็นมนุษย์
  ที่หลากหลายบนโลกใบนี้มากขึ้น และเรียนรู้วิธีการเพิ่มพลัง สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

คนที่เราไม่อยากสื่อสาร 
ลักษณะ/บุคลิก 
- ไม่รับฟังความคิดของคนอื่น เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก 
- อวดเก่ง 
- ติดกรอบความคิดเดิมๆ และใช้วิธีการเดิมในการทำงาน 
- ยอมรับและรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันน้อย 
- เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จะมองคนอื่นเป็นหลัก จะย้อนมองดูตนเองน้อย 

วิธีการทำงาน 
- หลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกัน 
- แต่ถ้าต้องทำงานร่วมกัน ใช้วิธีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก 
  อธิบายวิธีการ ขั้นตอน บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
- สิ่งที่เราจะเรียนรู้จากพวกเขา ทำให้เรามีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง 
  และวิธีการสื่อสารอย่างสันติมากขึ้น 

นี้คือธรรมชาติ และเป็นส่วนเล็กๆ ที่เราต้องพบเจอในการทำงาน 
การฟัง เข้าใจ ความเป็นมนุษย์แต่ละประเภท แบ่งประเภท 
และหาวิธีการทำงานที่ต่างกัน เพราะต่างคน ต่างมีภูมิหลัง
เบื้องหลัง ประสบการณ์ การหล่อเลี้ยง ที่ต่างกัน 
สิ่งที่แสดงออกมาก็เลยต่างกัน ถ้าเราเข้าใจ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เราจะเปิดพื้นที่ข้างๆ ให้พวกเขามากขึ้น 
SHARE

Comments