ฉันท์ชมไพร
    เที่ยว ณ สยาม     งามจตุภาค
มีวนหลาก              หลายจะริชม
ชวนมนมื่น              รื่นระภิรมย์
พรรณนิยม              ในนครา

    ทักษิณา             น่าหฤหรรษ์
ยลสุริยัน                จันนทรา
พาคณะเพื่อน          เยือนสกุณา
อีกมจฉา                ว่ายสระอุบล

     ทิศอุดร           จร ณ พาเยา
ชมทิวเขา              พฤกษ์พณสนฑ์
งามพุทธชาด         ตาดสลิชล
โชยรสุคนธ์           ฉ่ำหฤทัย

     พฤกษผกา     น่าสวนี
กลิ่น ธ ฤดี          ถึงวิธุไกล
แลมะระเลิศ        เพริศมะลิลัย
ทั่ววนไพร          เกินคณนาฯ

ฝึกแต่งฉันท์ในรายวิชาการแต่งคำประพันธ์ ครูผู้สอน อ.มารยาท
SHARE

Comments