Neuron Network
model 
RBM : เปลี่ยน complete --> bipartite graph , hidden unit เก็บ structure input ประมาณค่าฟังก์ชัน 

end of neuron network

JUST my short note about business
partcipate
personar ออกแบบให้คนคนนึงเลยย lifestyle เอาคนเป็นศูนย์กลาง
ลูกค้าได้อะไร ชาร์จที่อะไร สะดวกอะไรขึ้นบ้าง 
ป้องกันออกไปด้านนอก ใครมีอำนาจมากกว่า
เก็บเงินผ่านเรา!!!!


SHARE
Writer
llpsn
just write
read and write to remember and to reset

Comments