เคล็ดลับในการวิ่ง?
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   ในขณะที่วิ่ง ควรหายใจเข้าทางจมูกและปล่อยลมหายใจออกพร้อมกันทั้งทางจมูกและปาก ทั้งนี้การหายใจควรปล่อยให้เป็นไปอย่างสบายและพยายามหายใจด้วยท้อง โดยสูดหายใจเข้าไปในปอดจนท้องขยาย และบังคับปล่อยลมให้ออกมาด้วยการแขม่วท้อง เพราะการหายใจไม่ถูกวิธีอาจจะทำให้เกิดการจุกเสียดขณะวิ่งได้ คราวนี้ความตั้งใจแรกที่อยากจะวิ่งให้นาน ๆ ก็คงต้องเป็นอันถูกพับโครงการไปโดยปริยาย


ที่มา:สถาวร จันทร์ผ่องศรี.วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง.กรุงเทพฯ:มติชน,๒๕๖๐
SHARE

Comments