SOTUS หรือ "โค" ที่กำลังโดนคัด?
ระบบการรับน้องที่เรียกว่า โซตัส มีความเป็นมาอย่างไรระบบโซตัสในมหาวิทยาลัยไทยมีต้นกำเนิดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ที่นำระบบโซตัสเข้ามาคืออาจารย์รุ่นแรกๆที่จบจากมหาวิทยาลัยบอสบานยอสในฟิลิปปินส์

มหาวิทยาลัยคอร์แนล และมหาวิทยาลัยโอเรกอนในสหรัฐอเมริกา

โซตัสเป้นรูปแบบการรับน้องที่เข้มข้น ที่เห็นเด่นชัดที่สุดในปัจจุบันคงเป็นการว๊าก

และการลงโทษผู้กระทำผิดที่ค่อนข้างจะรุนแรงต่อสภาพร่างกายและจิตใจพอสมควร(บางกรณีอาจจะมากเกินไป)

ซึ่งวิธีการนั้นก็ตามแต่ที่รุ่นพี่ผู้ผุกขาดอำนาจจะสรรหาวิธีการมา

โดยมีจำนวนครั้งตามความผิด ถ้าผิดมากก็โดนหลายรอบคำว่าโซตัส (SOTUS) มีความหมายตามตัวอักษรคือS = Seniority หรือ อาวุโส หมายถึง ความเกรงใจเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน

O = Order หรือระเบียบวินัย สิ่งนี้จำเป็นมากในชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในสังคม

T = Tradition หรือประเพณี เป็นสิ่งที่เห็นว่าดี ถูกต้องและประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา

U = Unity หรือความสามัคคี คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

S = Spirit หรือน้ำใจ หมายถึง การมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฟังดูจากความหมาย โซตัสเป็นสิ่งที่ดี แต่ปัจจุบันรูปแบบได้เปลี่ยนไปในเชิงกำราบรุ่นน้อง

มีการถือระบบอาวุโสเป็นหลักจนมีคำกล่าวที่ว่า รุ่นน้องมีสิทธิ์เป็นศูนย์ ปัจจุบันมีกลุ่มต่อต้านและพยายามลบล้างระบบนี้

ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นการกดขี่ความคิด ทำให้หวาดกลัว เก็บกด ไม่กล้าแสดงออกทางความคิดและการกระทำ

นิสิตใหม่ที่รับระบบโซตัสไม่ได้ถึงกับต้องลาออกไปก็เคยมีปรากฏ ส่วนผู้ที่เห็นด้วยกับระบบโซตัสบอกว่า

ระบบโซตัสมีข้อดีตรงที่จะทำให้ทุกคนสนิทสนมกันเร็วขึ้น มีการช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นซึ่งจะผลดีหรือผลเสียอย่างไรนั้น

คงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป
SHARE

Comments