อุจาระบอกโรค

๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑

ถ่ายเหลว แต่ไม่ถึงกับท้องเสีย ความผิดปกตินี้ อาจเกิดจากการรับประทานอาหาร ไม่จำเป็นว่าจะเป็นอาหารที่บูดหรือเน่าเสีย แต่เป็นเพียงแค่อาหารบางอย่างที่รบกวนระบบการย่อยของร่างกาย ทำให้ร่างกายสร้างมูก หรือเมือกขึ้นมา และทำให้อุจจาระเหลวกว่าปกติได้ อาหารที่อาจทำให้มีการถ่ายเหลวได้นั้น อาจเป็นอาหารจำพวกนม ไข่ และกลูเตน ก็ได้

ที่มา:ดนุพล กิ่งสุคนธ์.รู้มั้ย อึคืออะไรนะ.กรุงเทพฯ:ลิ้ตเติ้ลฮาร์ท,๒๕๖๐
SHARE

Comments