ภูเขาไฟฟูจิความเร่าร้อนที่ก่อเกิดความงาม
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
     ฟูจียามะ เป็นภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อในด้านความงดงาม โดยเฉพาะในช่วงที่มีหิมะปกคลุมบริเวณรูปกรวยของยอดเขาซึ่งมีลักษณะลาดชันลดหลั่นลงมา
     ภูเขาไฟฟูจิมีอายุประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว และเกิดการระเบิดมาแล้ว ๑๘ ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ.๑๗๐๗ อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไป ๙๖ กิโลเมตร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมุ่งไปชมความงามและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มิได้ขาด เนื่องจากที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทั้งขุนเขา สวนสาธารณะ สถานที่ว่ายน้ำและอาบน้ำ และทัศนียภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย

ที่มา:นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ.Where รู้รอบสถานที่มหัศจรรย์ของโลก.กรุงเทพฯ.อักษรเจริญทัศน์.๒๕๔๘
SHARE

Comments