สิทธิผู้บริโภค
  ในปัจจุบันมีองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และประชาชนนอกจากนี้ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนในรูปแบบต่างๆอย่างไรก็ตามบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคก็คือตัวผู้บริโภคเอง    ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรปรึกษากฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และรู้จักการปกป้องสิทธิของตนเองเมื่อถูกละเมิด

ที่มา:กุสุมาวดี คำเกลี้ยง.สิทธิผู้บริโภค.กรุงเทพมหานคร:เอมพันธ์,๒๕๕๙

SHARE
Written in this book
งานภาษาไทย

Comments