การเส็งกลอง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

อุปกรณ์การเล่น
      กลองสองหน้า และไม้กลอง
ลักษณะการเล่น
      ผู้เล่นใช้ไม้กลองตีกลองเพื่อให้มีเสียงดัง การตัดสินจะพิจารณาจากเสียงกลองที่ได้มาตรฐานและลีลาการตีกลอง
โอกาสการเล่น
      เล่นในงานประเพณีพื้นบ้าน งานเทศกาลต่างๆ เช่น งานบุญบั้งไฟ งานรื่นเริงประจำปี และงานเฉลิมฉลองต่างๆ
คุณค่า สาระ และแนวคิดสำคัญ
      การเส็งกลองเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะหลายๆด้านประกอบด้วยกัน ได้แก่ ศิลปะด้านการแสดง ดนตรี และการละเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งงานหัตถกรรม

ที่มา : ฐาปนี. การละเล่นพื้นบ้านไทย.กรุงเทพฯ : แสงดาว, ๒๕๔๙.
SHARE

Comments