การสร้างเสริมสุขภาพ
  การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่เอื้อให้ประชาชนสามารถควบคุมและปรับปรุงสุขภาพตนเองโดยที่กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคมี ๒ รูปแบบคือระดับบุคคลและระดับชุมชนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนมี ๕ ขั้นตอนสำคัญคือ ๑.การสร้างทีมงาน 
๒. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของชุมชน
๓. จัดทำหน่วยงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
๔. จัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
๕. ประเมินผลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ที่มา:กุสุมาวดี คำเกลี้ยง.การสร้างเสริมสุขภาพ.กรุงเทพมหานคร:เอมพันธ์,๒๕๕๙

SHARE
Written in this book
งานภาษาไทย

Comments