อัลไซเมอร์ คืออะไร
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐อัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้สูงอายุ พบในคนอายุน้อยได้แต่ไม่มากนัก เมื่อมีอายุมากขึ้นจะเป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ยิ่งอายุยืนยาวขึ้น โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้สูงขึ้น เช่น พันธุกรรม การขาดการออกกำลังกาย
ที่มา: ภาสกิจ วัณนาวิบูล. หมอชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: ไพลินบุ๊ค จำกัด,๒๕๕๙.
SHARE

Comments