จากปัจเจคสู่สังคมจากสังคมสู่ปัจเจค
     ทฤษฏีมากมายที่พยายามจะตอบที่มาความเป็นตัวตน ความเป็นปัจเจค ความเป็นหนึ่งในมนุษย์หนึ่งคนซึ่งจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่อทำอะไร เกิดมาแล้วจะดำเนินชีวิตอะไรต่อไป มีเงินแล้วจะเอาไปทำอะไร การตั้งคำถามมากมายทำให้ฉุดคิดว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกิดมาทำอะไร แต่มีบางอย่างที่บอกให้เราทำเพื่อให้เราไปสู่สิ่งที่เรียกว่า จุดสูงสุดของชีวิตแต่ในบางครั้งเราก็มีจุดต่ำสุดในชีวิตอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติตนให้สามารถหลุดจากจุดต่ำสุดนั้นได้หรือไม หรือจะยอมแพ้และทนทุกข์กับจุดต่ำสุดต่อไปจนไปเมหันมามองเส้นทางแห่งจุดสูงสุดของชีวิต จริงๆแล้วจุดสูงสุดของชีวิตไม่ได้หมายถึงเราประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อาจรู้ได้ จากตัวตนเดิมปัจเจคเดิมซึ่งสิ่งนั้นทำให้คนพยายามหาจุดสูงสุดในชีวิตผ่านสังคมที่สูงสุด สังคมที่ไร้ซึ้งความเปลี่ยนแปลง ไร้ซึ่งกิเลส ความไม่ดี ความไม่เลว ปรับรูปสังคมให้กลายเป็นสังคมที่คิดว่าตนมองว่าดีทำให้สังคมที่ไม่ดี ถูกกำจัดแต่แท้จริง สังคมดีเลว เกิดจาก ปัจเจคดีเลยสูงสุดต่ำสุดเมื่อคนต่ำสุดมาเป็นผู้นำสังคม สิ่งดีกลายเป็นเลว แต่เมื่อคนที่อยู่จุดสูงสุดมาเป็นผู้นำ สิ่งเลวกลายเป็นดีหรือแท้จริงไม่มีจุดสูงสุดต่ำสุดไม่มีดีเลวแต่มีเพียงคำว่า "      "   
                                                                                               ขอบคุณครับ 
SHARE
Writer
Loop
write
I love everything.

Comments