บันทึกการอ่านครั้งที่ ๑

-พฤศจิกายน 19, 2560
                      สมัยอยุธยาตอนต้น
สาระสำคัญ
              เหตุการณ์บ้านเมืองสมัยอยุธยา 

     เมื่ออาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลง อาณาจักรอยุธยาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ โดยพระเจ้าอู่ทองได้อพยพผู้คนมายังบริเวณหนองโสน หรือบึงพระรามซึ่งเป็นทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างพระราชวังขึ้นที่นั่นและสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในพ.ศ. ๑๘๙๓ และเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) 
     กรุงศรีอยุธยามีลักษณะเป็นเกาะ มีแม่น้ำ ๓ สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำลพบุรี แม่ป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร การคมนาคม และสามารถติดต่อกับต่างประเทศได้สะดวกเพราะอยู่ใกล้ทะเลเป็นชุมทางค้าขายที่สำคัญ ทั้งยังมีความเหมาะสมในด้านยุทธศาสตร์ มีแม่น้ำล้อมรอบเป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติได้อย่างดี ยากที่ข้าศึกจะเข้าโจมตีหรือล้อมกรุงไว้ได้นาน เพราะเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำก็จะท่วมถึงบริเวณนี้โดยรอบอีกด้วย
ที่มา : สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ .วรรณคดี.พ.ศ.๑๘๙๓-๒๐๗๒


SHARE

Comments