TAKE A SEAT PROJECT : EPISODE ONE
ความเป็นมาของโครงการ
ในปัจจุบันมีนักเรียนมากมายที่ยังขาดโอกาสและช่องทางในการเรียนรู้ทั้งใน
เมืองหลวงอย่าง กรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัด ทำให้ผู้ก่อตั่งเกิดความคิด
ที่อยากรวบรวมอาสามสมัครมาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทั้งในรูป
แบบออนไลน์และออฟไลน์ที่จะสร้างการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดโดยทางโครงการจะ
เน้นการเรียนรู้วิชานอกห้องเรียนที่นักเรียนอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปสัมพัสซึ่ง
นอกจากความรู้ที่น้องๆจะได้เพิ่มพูนแล้วยังเป็นการค้นหาความชอบ, ความถนัด
อีกด้วย

“เพราะการให้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด”

จุดประสงค์
 — สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
 — เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
 — เสริมสร้างความรู้ทั้งในด้านของIQ (Intelligence Quotient) และEQ(Emotional Quotient)ไปพร้อมๆกัน
- สร้างเสริมการเป็นคนดีของสังคม เพราะเราเชื่อว่าการเป็นคนดีของสังคมต้อง
ทั้งเก่งและเป็นคนดี
 — ค้นหาความถนัดและความชอบเพื่อนำไปสู่อาชีพที่เหมาะกับตนเองในอนาคต

CONCEPT
“We are provider”
“We believe in power of education”

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 — นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 — นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 — นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี
 — นักเรียนสามารถตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าอาชีพที่อยากจะเป็นคืออะไรและตนเอง
มีความถนัดตลอดไปถึงศักยภาพด้านใดบ้าง

“หากเรายังไม่ลองเข้าไปลองเราจะไม่มีวันรู้
เลยว่าเรานั้นมีความสามารถมากเท่าไหร่”

ลักษณะโครงการ
โครงการของเรานั้นมีทั้งในรูปแบบของOfflineและonline ทั้งในระยะเวลาสั้น, ปานกลาง, จนไปถึงระยะยาวดังนี้

1 โครงการระยะสั้น
ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
Talk show
เป็นการนำวิทยากรอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะมาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องโดยเนื้อหาหลักๆจะมีดังต่อไปนี้
 — เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ
- ประสบการณ์
 — ข้อดี ข้อเสียของอาชีพนั้นๆ
 — การวางแผนการเรียนต่อหรือการเตรียมตัวสำหรับอาชีพนั้นๆเป็นต้น
 — เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
โดยทางโครงการคัดเลือกอาชีพไปทั้งหมด3อาชีพ

2 โครงการระยะกลาง
ใช้เวลาประมาณ4–6ชั่วโมง
Workshop, Master class, Activityในรูปแบบนี้จะเป็นการอบรมกึ่งการลงมือ
ทำจริงให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการกระทำ

3 โครงการระยะยาว
รูปแบบนี้จะเป็นการเรียนออนไลน์ในระบบปิดของGoogle Suite for Educationซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนผ่านวิดิโอและทำการบ้านส่งผ่านระบบ
ออนไลน์ นักเรียนที่ผ่านการทดสอบ80%จะได้รับประกาศนียบัตรจากทาง
โครงการ

Google Suite for Education

Google Suite for Education คือ ชุดโปรแกรมต่างๆของ google ที่เปิดให้สถาบันการศึกษาใช้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือเสริม ประกอบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนจะนำไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย

1.google classroom การสร้างห้องเรียน ประจำวิชา

2.gmail อีเมล์ที่ใช้ในโดเมนของเราเอง คือ @bcnnakhon.ac.th

3.google drive ไดรก็บข้อมูลออนไลน์

4.google calendar ปฏิทิน

5.google docs การทำเอกสาร

6.google sheet การทำตาราง

7.google slide การนำเสนอ

8.google plus การสนทนา

9.google group การสร้างกลุ่ม

10.google site การสร้างเว็บไซต์

11.google form การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม การสร้างแบบฝึกหัด ชุดข้อสอบต่างๆ

12.และอื่นอีกมาก

ที่มาของคำว่าTake a seat
อีกนัยหนึงของคำว่าTake a seatคือการที่เราtake opportunity นั่นเอง
เรามีเก้าอี้ว่างมากมายให้กับน้องๆและอาสาสมัครที่จะเข้ามาร่วมโครงการ เราจึงเปรียบเก้าอี้เหมือนที่ว่างทางโอกาสที่เชิญให้น้องๆที่มีความสนใจได้เข้า
มาจับจองนั่นเอง

ระยะเวลาโครงการ
โครงการในระดับสั้นและปานกลางจะถูกแบ่งออกเป็นตอนๆโดยมีConcept
ที่อาจจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งระยะเวลาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย
เราแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้ค่ะ
1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนกลุ่มนี้เป็นวัยที่เริ่มเตรียมตัวเข้าสู่มหาลัยและเติญโตไปเพื่อประกอบ
อาชีพ เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆเยาวชนกลุ่มนี้ว่าโครงการของเราสามา
รถทำให้น้องๆนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้

2 นักเรียนการศึกษานอกโรงเรียนและนักเรียนที่ขาดโอกาส
สำหรับกลุ่มนี้น้องๆอาจจะไม่ได้มีโอกาสมากนักด้วยหลากหลายปัจจัยตามพื้น
ฐานของชีวิตที่แตกต่างกัน เราจึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึงที่จะให้ความรู้กับน้องๆเหล่านี้

3 นักเรียนในต่างจังหวัด
ในอนาคตทางโครงการอยากขยายโอกาสทางการเรียนรู้เหล่านี้ไปตามโรง
เรียนต่างๆในต่างจังหวัด เราเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนั้นมีทั้งความรู้และศักยภาพ
เทียบเท่ากับเด็กในเมืองหลวงกันเลยทีเดียว

จากใจผู้ก่อตั้งโครงการ
การศึกษาไทยนั้นมีช่องว่างระหว่างคนที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสอยู่มาก
รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรมการศึกษาของไทยที่ยังไม่ทัดเทียมกันนานาชาติในส่วนของโครงการนั้นถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันออกไปทั้งในกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาส,กลุ่มเด็กที่ยังค้นหาความอาชีพความ
ถนัดของตน ร่วมด้วยกับการปลูกฝังEQและส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม
เพราะเราเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนถือพลังและรากฐานของอนาคต จึงทำให้เกิด
โครงการ Take a seatขึ้นมานั่นเอง

ช่องทางการติดต่อ
ID OFFICIAL LINE : @qku0245b
FACEBOOK : https://www.facebook.com/takeaseatp
EMAIL : takeaseat.p@gmail.com
SHARE
Writer
PEMI
Instructor
Welcome to my world my passion is sharing a valuable experiences, knowledge, and stories to reader on Storylog. I am hopefully you can get some inspiration after access here. Thank you for visiting my page.

Comments