งานวิจัยอุบัติการณ์คนข้ามเพศ
การเบี่ยงเบนทางเพศเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับมาเป็นเวลานาน นักวิทยาศาสตร์พยายามหาสาเหตุของความผิดปกติเหล่านี้จนค้นพบว่าจริงๆแล้ว มันอาจเป็นเรื่องปกติก็ได้

ในการประชุมประจำปีขององค์กรการศึกษาและวิจัยต่อมไร้ท่อแห่งยุโรป ได้มีการรายงานผลของงานวิจัยฉบับล่าสุดที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อหาหลักฐานสนับสนุนงานวิจัยฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งได้ตั้งทฤษฎีว่า การเป็นบุคคลข้ามเพศนั้นมีสาเหตุเกี่ยวข้องทางชีววิทยา ซึ่งงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ผลยืนยันว่าต่อมที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศในสมองของคนข้ามเพศว่ามีขนาดผิดปกติไปจากเพศกำเนิดของตน กล่าวคือ ในสมองของผู้หญิงข้ามเพศจะมีต่อมที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจน(ฮอร์โมนเพสหญิง)จะมีขนาดเกือบเท่ากับในสมองของผู้หญิงโดยกำเนิด ซึ่งความผิดปกตินี้อธิบายได้ว่า เหตุใดเด็กผู้ชายที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงบางคนเมื่อโตขึ้นก็ยังคงมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงทุกประการรุนแรงเหมือนเดิม ในขณะที่บางคนเมื่อโตขึ้นแล้วต่อมนี้มีขนาดเล็กลงจนเกือบเท่ากับในสมองของผู้ชายปกติ ทำให้พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าตนเป็นผู้หญิงรุนแรงและผันตัวเป็นเกย์ แต่ลึกๆก็มีความออกสาวหรือรู้สึกกระดี๊กระด๊าแบบผู้หญิงอยู่เพราะต่อมนี้ไม่ได้หดหายหรือเล็กจนมขนาดเท่ากับในสมองของผู้ชายโดยกำเนิดงานวิจัยล่าสุดได้ทำการทดลองเพิ่มเติมในส่วนของการทำงานและโครงสร้างของสมองในบุคคลข้ามเพศ ผลออกมาเป็นไปตามทฤษฎีที่ตั้งไว้แต่แรก กล่าวคือ

1. เมื่อทดลองดูปฏิกิริยาของไฮโปทาลามัสเมื่อให้ฟีโรโมนเพศชายในกลุ่มคนข้ามเพศ160คน ทั้งผู้หญิงข้ามเพศ(ผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิง) และผู้ชายข้ามเพศ(ผู้หญิงที่แปลงเพศเป็นผู้ชาย) การทดลองได้ให้ฟีโรโมนเพศชายหรือแอนโดรสเตดิโนนซึ่งกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาในไฮโปทาลามันที่ต่างกัน โดยในธรรมชาติ แม้มนุษย์จะไม่ได้กลิ่นฟีโรโมนเพราะสมองส่วนไฮโปทาลามัสถูกวิวัฒนาการทำให้มีขนาดเล็กลง แต่เมื่อสแกนด้วยMRIแล้วจะเห็นปฏิกิริยาของไฮโปทาลามัส โดยปกติไฮโปทาลามัสในสมองของผู้หญิงเท่านั้นที่จะตอบสนองต่อฟีโรโมนเพศชายหรือแอนโดรสเตดิโนน ในขณะที่ไอโปทาลามัสของผู้ชายจะตอบสนองต่อฟีโรโมนเพศหญิงเท่านั้นเหมือนกันผลการทดลองปรากฎว่าการตอบสนองของไฮโปทาลามัสต่อฟีโรโมนเพศชายในกลุ่มทดลองที่เป็นบุคคลข้ามเพศนั้น มีลักษณะการตอบสนองเหมือนที่เกิดขึ้นในสมองของเพศที่ตนเองข้ามมา อธิบายคือ การตอบสนองต่อฟีโรโมนเพศชายเกิดขึ้นในไฮโปทาลามัสของผู้หญิงข้ามเพศมีลักษณะเหมือนที่เกิดขึ้นในสมองของผู้หญิงโดยกำเนิด และการตอบสนองต่อฟีโรโนเพศชายในสมองของผู้ชายข้ามเพศมีลักษณะเหมือนการตอบสนองที่เกิดขึ้นในสมองของผู้ชายโดยกำเนิด2.ปริมาตรของสมองเนื้อสีเทาและสมองเนื้อสีขาว ซึ่งแตกต่างกันในเพศชายและหญิง จากผลการทดลองปรากฎว่าในสมองของบุคคลข้ามเพศ ปริมาตรของเนื้อสมองทั้ง2นี้กลับมีค่าต่างจากเพศกำเนิดของตนและมีค่าเหมือนกับเพศที่ตนรู้สึกว่าตัวเองเป็น กล่าวคือปริมาตรของเนื้อสมองทั้งสองส่วนนี้ในผู้หญิิงข้ามเพศมีความหนาแน่นกับปริมาตรของเนื้อสมองทั้งสองส่วนในผู้หญิงโดยกำเนิด และปริมาตรของเนื้อสมองทั้งสองส่วนนี้ในผู้ชายข้ามเพศมีความหนาแน่นเท่ากับปริมาตรของเนื้อสมองทั้งสองส่วนในผู้ชายโดยกำเนิด3.การทดลองเพื่อดูการทำงานของสมองในผู้ชายข้ามเพศโดยการดูปฏิกิริยาระหว่างทำแบบฝึกหัดที่เรียกว่า Mental Rotation ซึ่งใช้ทดสอบที่ต้องอาศัยความสามารถด้านความทรงจำในการมองเห็นและการกะระยะทาง โดยให้มองวัตถุ และจินตนาการตามคำสั่งว่าถ้าวัตถุนี้หมุนไปทางทิศใดแล้วจะเปลี่ยนลักษณะไปอย่างไร โดยปกติผู้ชายจะสามารถทำแบบฝึกหัดนี้ได้ดีกว่าผู้หญิงเพราะใช้กระบวนการทางความคิดและวิธีการวิเคราะห์คนละวิธีกับที่สมองผู้หญิงใช้ เป็นสาเหตุให้ผู้ชายมีความชำนาญด้านเส้นทางและการขับรถมากกว่า ผลการทดลองบ่งชี้ว่าแม้แต่สมองของผู้ชายข้ามเพศเองซึ่งเป็นผู้หญิงมาก่อน ก็ใช้วิธีการคิดวิเคราะห์ระหว่างทำแบบฝึกหัดนี้เหมือนที่สมองของผู้ชายโดยกำเนิดใช้ โดยการสแกนMRIผลการวิจัยนี้จึงได้หลักฐานอันสนับสนุนทฤษฎีก่อนหน้านี้ และเพิ่มความเข้าใจต่อสังคมและบุคคลทั่วไป ว่าการเป็นบุคคลข้ามเพศหาใช่การเลือกที่จะเป็น หรือเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบกันได้ แต่มีสาเหตุจากหลักฐานทางชีววิทยา เราต้องอย่าลืมว่าทารกในครรภ์พัฒนาสมองก่อนที่จะพัฒนาอวัยวะและอัตลักษณ์ทางเพศเสียอีก งานวิจัยในอนาคตอาจทำให้เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์ทางสมองเหล่านี้ว่าเกิดจากเหตุไร อย่างว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีวิวัฒนาการทางสมองซับซ้อนมากที่สุดในโลก สติปัญญาของเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก และทุกความเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาในธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลเพื่อคามอยู่รอดของสายพันธุ์นั้นๆตามธรรมชาติ

ที่มา
1. https://www.inverse.com/article/45115-transgender-youth-brain-activity?utm_source=facebook.com
2. งานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ผู้เขียนหาลิ้งไม่เจอเสียแล้ว  
SHARE

Comments