สมองซักเคอร์เบิก

สมองซักเคอร์เบิก

    ตอนเรียนมหาวิทยาลัย มาร์ค ซักเคอร์เบิกเลือกเรียนวิชา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ วิชาจิตวิทยาคู่กัน (ชญานิน ฟุ้งสถาพร, 2560) และ ทั้งสองสาขาวิชาก็มาจาก นอน-นิวโทเนียน (Non-Newtonian Science) หรือ แนวคิดเรื่อง ฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics) ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการอธิบายธรรมชาติของ "อะตอม"
ความหมายของ นอน-นิวโทเนียน หรือ วิทยาศาสตร์ใหม่ (วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2559)
คือ
1 มองเป็นองค์รวม (holistic) คือทุกสิ่งมีผลต่อกันทั้งหมดไม่ได้แยกส่วน
2 การอยู่รวมกันของสิ่งที่จับต้องได้ (tangible) และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (intangible) ไม่ได้แยกออกจากกัน
3 การบริหารสมัยใหม่ไม่ควรเน้นเรื่องเงิน จนลืมพัฒนาจิตใตของมนุษย์
4 วิทยาศาสตร์ใหม่มองเรื่องจิตใจมากขึ้น
5 เรื่องบางเรื่องปล่อยไปบ้างก็ได้ ไม่ต้องไปเปิด
   โดย นอน-นิวโทเนียน (Non-Newtonian Science) หรือ แนวคิดเรื่อง ฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics) ได้ทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในปัจจุบัน ที่มีภาษาดิจิทัล ที่มี 0-1 และ ในทางจิตวิทยา ถ้าศึกษาไปในระดับจิตใจ จนค้นพบแนวคิดในทางพุทธที่กล่าวว่า จิต มีการเกิด-ดับ ตลอดเวลา

   ปัญหาที่เกิดจากสังคมออนไลน์ถ้าจะแก้ไขกันอย่างจริงจังคงต้องหันมาวิเคราะห์สมองของมาร์ค ซักเคอร์เบิก ที่เป็นผู้คิดค้นช่องทางการสื่อสารที่ทำงานด้วยภาษาดิจิทัล ที่มี 0-1 อยู่เบื้องหลัง ส่วนจะแก้ไขอย่างไรนั้นคำตอบคงอยู่ไม่ไกลจากแนวคิดที่มาร์คซักเคอร์เบิกให้ความสนใจ
Pnat 2017
SHARE
Writer
PNAT
ช่างภาพ
พูดคุยเกี่ยวกับ PNAT Experience , ธุรกิจ , Branding , เทคโนโลยี และ ความรัก

Comments