เอาเยี่ยงกา อย่าเอาอย่างกา
ถึงเพื่อนๆ พี่น้องทุกคน

โบราณว่าไว้ ว่าให้เอาเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา นั้นดูท่าจะยังใช้ได้ดีกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

กล่าวคือ ตามธรรมดาสัญชาติอีกานั้นมันจะรวมกันเป็นฝูง อยู่กันเป็นหมู่คณะ ช่วยกัน..ปกป้องกัน เรามนุษย์จึงคงรเอาเยี่ยงกา คือการรวมกลุ่มกัน ช่วยเหลือกันอย่างสามัคคี

แต่อย่าเอาอย่างกา เพราะกานั้นรวมตัวกันก็เพื่อไปขโมย ไปแย่งอาหารของผู้อื่น เป็นการรวมกันเพื่อทำความไม่ดี ไม่ใช่รวมกันเพื่อกระทำสิ่งดี

ฉะนั้นแล้ว..
พวกเราจงดูเอาเยี่ยงกาดำ ที่น้อมนำสามัคคีมาเป็นที่ตั้ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
แต่อย่าไปเอาอย่างกาคือช่วยกันทำความไม่ดี ช่วยกันส่งเสริมการทำไม่ดี เช่นนั้นแล้วการรวมตัวกันแบบนี้ ก็ไม่เป็นการรวมกันเพื่อกุศลใด
SHARE
Writer
temjai
Writer Facilitator
Do the thing you do best.

Comments