Le Dormeur du Val - Arthur Rimbaud x SSw
ณ หุบเขาสูงตระหง่านสายธารกล่อม
อันห้อมล้อมด้วยพฤกษ์พรรณสันต์หรรษา
ภาสกรโชติแสงแห่งทิวา
อัจจิมาอาบแหล่งหล้ากันทรากร

ประสบหนึ่งทหารหนุ่มในห้วงนิทร
แนบสนิทภูวดลยลสิงขร
นทีรัยแหวกว่ายใต้อัมพร
พลันสะท้อนแสงฉานแห่งมรรตัย

ทวิระบาทาผกามาศ
พริ้มพรายหยาดเพ่งพิศวินิจฉัย
ราวบุรุษหมองเศร้าด้วยพิษภัย
เดโชไซร้มิอาจไล่นิศากาล

สุคนธรสใดใดในไตรทิพย์
มิอาจหยิบยื่นชีวาด้วยอาสัญ
สงัดเสียงแผ่ซ่านวนวัน
ณ ร่างนั้นโลหิตนองสองรอยปืน
SHARE

Comments