เห็นค่าและใส่ใจ คนที่เขารักเรา


การยอมรับคนที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การยอมรับคนที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากใครเลยนั้นเป็นเรื่องยาก

ก็ไม่แปลกที่สังคมเรามีคนมากมายที่เลือกจากไปในที่ห่างไกลเพียงเพราะอยากได้รับการเห็นค่าจากคนใกล้ตัว

คุณค่าของคน วัดจากคำชื่นชมจากคนอื่นคนไกลหรอกหรือ 
ทุกวันนี้เราต่างมองไกลและมองกว้าง 

แต่ก็ มองตื้น 

บางทีความใกล้ชิดก็อาจจะทำให้เรามองข้ามหััััวใจของกันและกันไปอย่างไม่ทันได้รู้ตััว

เพราะเรามััวแต่่่่่กวาดตามองข้้้้้้างนอก ว่่ามีีอะไรที่ดีีีกว่่าทีี่ีี่เรามีีไหม เราจะทำอย่างไรให้มีที่ดีกว่านี้ จนลืืมมอง คนที่เรามีอยู่  ว่าเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เป็นที่รัก ที่ใส่ใจของเรา

และในจำนวนของคนพวกนั้น มีบางคนที่กำลังถูกเราถีบให้รั้งท้าย เขาจะมาที่สุดท้ายเสมอ คนที่รอได้เสมอ จนกลายเป็นของตาย

คนบางคนพยายามมาทั้งชีวิตเพืื่ืื่อจะได้้้มีความสุุขจากความชื่นชมของเรา 

แต่เรากลับไปนับถือและยกย่องใครอื่นตั้งมากมาย โดยไม่ให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเลย


คนที่รอ อยู่ที่เดิม 
เขามีวันที่จะจากไป
ยอมรับความจริงข้อนี้เถอะ แล้วเหลียวกลับไปให้ค่ากับพวกเขา คนที่รักเราบ้างก็จะดี
SHARE

Comments